2 Chronicles 17:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]ū-ḇiš-naṯוּבִשְׁנַ֨תand yearNoun
7969 [e]šā-lō-wōšשָׁל֜וֹשׁAlso in the thirdNoun
4427 [e]lə-mā-lə-ḵōw,לְמָלְכ֗וֹof his reignVerb
7971 [e]šā-laḥשָׁלַ֤חhe sentVerb
8269 [e]lə-śā-rāwלְשָׂרָיו֙to his princesNoun
  lə-ḇen-לְבֶן־toPrep
1134 [e]ḥa-yilחַ֙יִל֙[even] to Ben-hailNoun
5662 [e]ū-lə-‘ō-ḇaḏ-yāhוּלְעֹבַדְיָ֣הand to ObadiahNoun
2148 [e]wə-liz-ḵar-yāh,וְלִזְכַרְיָ֔הand to ZechariahNoun
5417 [e]wə-lin-ṯan-’êlוְלִנְתַנְאֵ֖לand to NethaneelNoun
4322 [e]ū-lə-mî-ḵā-yā-hū;וּלְמִיכָיָ֑הוּand to MichaiahNoun
3925 [e]lə-lam-mêḏלְלַמֵּ֖דto teachVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֥יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 17:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבִשְׁנַ֨ת שָׁלֹ֜ושׁ לְמָלְכֹ֗ו שָׁלַ֤ח לְשָׂרָיו֙ לְבֶן־חַ֙יִל֙ וּלְעֹבַדְיָ֣ה וְלִזְכַרְיָ֔ה וְלִנְתַנְאֵ֖ל וּלְמִיכָיָ֑הוּ לְלַמֵּ֖ד בְּעָרֵ֥י יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 17:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובשנת שלוש למלכו שלח לשריו לבן־חיל ולעבדיה ולזכריה ולנתנאל ולמיכיהו ללמד בערי יהודה׃

Links
2 Chronicles 17:72 Chronicles 17:7 Text Analysis2 Chronicles 17:7 Interlinear2 Chronicles 17:7 Multilingual2 Chronicles 17:7 TSK2 Chronicles 17:7 Cross References2 Chronicles 17:7 Bible Hub2 Chronicles 17:7 Biblia Paralela2 Chronicles 17:7 Chinese Bible2 Chronicles 17:7 French Bible2 Chronicles 17:7 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 17:6
Top of Page
Top of Page