2 Chronicles 17:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֧יAnd becameVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֛טJehoshaphatNoun
1980 [e]hō-lêḵהֹלֵ֥ךְbecameVerb
1432 [e]wə-ḡā-ḏêlוְגָדֵ֖לand greatAdj
5704 [e]‘aḏ-עַד־exceedinglyPrep
4605 [e]lə-mā-‘ə-lāh;לְמָ֑עְלָה.. .. ..Subst
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֧בֶןand he buildVerb
3063 [e]bî-hū-ḏāhבִּֽיהוּדָ֛הin JudahNoun
1003 [e]bî-rā-nî-yō-wṯבִּירָנִיּ֖וֹתcastlesNoun
5892 [e]wə-‘ā-rêוְעָרֵ֥יand citiesNoun
4543 [e]mis-kə-nō-wṯ.מִסְכְּנֽוֹת׃of storeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 17:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֧י יְהֹושָׁפָ֛ט הֹלֵ֥ךְ וְגָדֵ֖ל עַד־לְמָ֑עְלָה וַיִּ֧בֶן בִּֽיהוּדָ֛ה בִּירָנִיֹּ֖ות וְעָרֵ֥י מִסְכְּנֹֽות׃

דברי הימים ב 17:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי יהושפט הלך וגדל עד־למעלה ויבן ביהודה בירניות וערי מסכנות׃

Links
2 Chronicles 17:122 Chronicles 17:12 Text Analysis2 Chronicles 17:12 Interlinear2 Chronicles 17:12 Multilingual2 Chronicles 17:12 TSK2 Chronicles 17:12 Cross References2 Chronicles 17:12 Bible Hub2 Chronicles 17:12 Biblia Paralela2 Chronicles 17:12 Chinese Bible2 Chronicles 17:12 French Bible2 Chronicles 17:12 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 17:11
Top of Page
Top of Page