2 Chronicles 16:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1285 [e]bə-rîṯבְּרִית֙[There is] a leagueNoun
996 [e]bê-nîבֵּינִ֣יbetweenPrep
996 [e]ū-ḇê-ne-ḵā,וּבֵינֶ֔ךָas betweenPrep
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֥יןand me betweenPrep
1 [e]’ā-ḇîאָבִ֖י[there was] my fatherNoun
996 [e]ū-ḇênוּבֵ֣יןand me betweenPrep
1 [e]’ā-ḇî-ḵā;אָבִ֑יךָyour fatherNoun
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הBeholdPrt
7971 [e]šā-laḥ-tîשָׁלַ֤חְתִּֽיI have sentVerb
  lə-ḵāלְךָ֙to youPrep
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֣סֶףsilverNoun
2091 [e]wə-zā-hāḇ,וְזָהָ֔בand goldNoun
1980 [e]lêḵלֵ֞ךְgoVerb
6565 [e]hā-p̄êrהָפֵ֣רbreakVerb
1285 [e]bə-rî-ṯə-ḵā,בְּרִֽיתְךָ֗your leagueNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־withPrep
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁא֙BaashaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
5927 [e]wə-ya-‘ă-lehוְיַעֲלֶ֖הthat he may departVerb
5921 [e]mê-‘ā-lāy.מֵעָלָֽי׃fromPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּרִית֙ בֵּינִ֣י וּבֵינֶ֔ךָ וּבֵ֥ין אָבִ֖י וּבֵ֣ין אָבִ֑יךָ הִנֵּ֨ה שָׁלַ֤חְתִּֽי לְךָ֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֵ֞ךְ הָפֵ֣ר בְּרִֽיתְךָ֗ אֶת־בַּעְשָׁא֙ מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל וְיַעֲלֶ֖ה מֵעָלָֽי׃

דברי הימים ב 16:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ברית ביני ובינך ובין אבי ובין אביך הנה שלחתי לך כסף וזהב לך הפר בריתך את־בעשא מלך ישראל ויעלה מעלי׃

Links
2 Chronicles 16:32 Chronicles 16:3 Text Analysis2 Chronicles 16:3 Interlinear2 Chronicles 16:3 Multilingual2 Chronicles 16:3 TSK2 Chronicles 16:3 Cross References2 Chronicles 16:3 Bible Hub2 Chronicles 16:3 Biblia Paralela2 Chronicles 16:3 Chinese Bible2 Chronicles 16:3 French Bible2 Chronicles 16:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 16:2
Top of Page
Top of Page