2 Chronicles 16:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֨תyearNoun
7970 [e]šə-lō-šîmשְׁלֹשִׁ֤יםthirtiethNoun
8337 [e]wā-šêšוָשֵׁשׁ֙and In the sixNoun
4438 [e]lə-mal-ḵūṯלְמַלְכ֣וּתof the reignNoun
609 [e]’ā-sā,אָסָ֔אof AsaNoun
5927 [e]‘ā-lāhעָלָ֞הcame upVerb
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁ֤אBaashaNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הJudahNoun
1129 [e]way-yi-ḇenוַיִּ֖בֶןand buildVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7414 [e]hā-rā-māh;הָרָמָ֑הRamahNoun
1115 [e]lə-ḇil-tî,לְבִלְתִּ֗יin order to preventSubst
5414 [e]têṯתֵּ֚תto the intent that he might letVerb
3318 [e]yō-w-ṣêיוֹצֵ֣אgo outVerb
935 [e]wā-ḇā,וָבָ֔אor come inVerb
609 [e]lə-’ā-sāלְאָסָ֖אin to AsaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֥לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 16:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בִּשְׁנַ֨ת שְׁלֹשִׁ֤ים וָשֵׁשׁ֙ לְמַלְכ֣וּת אָסָ֔א עָלָ֞ה בַּעְשָׁ֤א מֶֽלֶךְ־יִשְׂרָאֵל֙ עַל־יְהוּדָ֔ה וַיִּ֖בֶן אֶת־הָרָמָ֑ה לְבִלְתִּ֗י תֵּ֚ת יֹוצֵ֣א וָבָ֔א לְאָסָ֖א מֶ֥לֶךְ יְהוּדָֽה׃

דברי הימים ב 16:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בשנת שלשים ושש למלכות אסא עלה בעשא מלך־ישראל על־יהודה ויבן את־הרמה לבלתי תת יוצא ובא לאסא מלך יהודה׃

Links
2 Chronicles 16:12 Chronicles 16:1 Text Analysis2 Chronicles 16:1 Interlinear2 Chronicles 16:1 Multilingual2 Chronicles 16:1 TSK2 Chronicles 16:1 Cross References2 Chronicles 16:1 Bible Hub2 Chronicles 16:1 Biblia Paralela2 Chronicles 16:1 Chinese Bible2 Chronicles 16:1 French Bible2 Chronicles 16:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 15:19
Top of Page
Top of Page