2 Chronicles 14:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7291 [e]way-yir-də-p̄êmוַיִּרְדְּפֵ֨ם[were] and him pursuedVerb
609 [e]’ā-sāאָסָ֜אAsaNoun
5971 [e]wə-hā-‘āmוְהָעָ֣םthat the peopleNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־ - Prt
5973 [e]‘im-mōwעִמּוֹ֮with themPrep
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
1642 [e]liḡ-rārלִגְרָר֒as GerarNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֤לand were overthrownVerb
3569 [e]mik-kū-šîmמִכּוּשִׁים֙the EthiopiansAdj
369 [e]lə-’ênלְאֵ֣יןthat they could notPrt
1992 [e]lā-hemלָהֶ֣םlikePro
4241 [e]miḥ-yāh,מִֽחְיָ֔הrecoverNoun
3588 [e]kî-כִּֽי־forConj
7665 [e]niš-bə-rūנִשְׁבְּר֥וּthey were destroyedVerb
6440 [e]lip̄-nê-לִפְנֵֽי־beforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
6440 [e]wə-lip̄-nêוְלִפְנֵ֣יand beforeNoun
4264 [e]ma-ḥă-nê-hū;מַחֲנֵ֑הוּhis hostNoun
5375 [e]way-yiś-’ūוַיִּשְׂא֥וּand they carried awayVerb
7998 [e]šā-lālשָׁלָ֖לspoilNoun
7235 [e]har-bêhהַרְבֵּ֥הmuchVerb
3966 [e]mə-’ōḏ.מְאֹֽד׃veryAdj
Hebrew Texts
דברי הימים ב 14:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּרְדְּפֵ֨ם אָסָ֜א וְהָעָ֣ם אֲשֶׁר־עִמֹּו֮ עַד־לִגְרָר֒ וַיִּפֹּ֤ל מִכּוּשִׁים֙ לְאֵ֣ין לָהֶ֣ם מִֽחְיָ֔ה כִּֽי־נִשְׁבְּר֥וּ לִפְנֵֽי־יְהוָ֖ה וְלִפְנֵ֣י מַחֲנֵ֑הוּ וַיִּשְׂא֥וּ שָׁלָ֖ל הַרְבֵּ֥ה מְאֹֽד׃

דברי הימים ב 14:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדפם אסא והעם אשר־עמו עד־לגרר ויפל מכושים לאין להם מחיה כי־נשברו לפני־יהוה ולפני מחנהו וישאו שלל הרבה מאד׃

Links
2 Chronicles 14:132 Chronicles 14:13 Text Analysis2 Chronicles 14:13 Interlinear2 Chronicles 14:13 Multilingual2 Chronicles 14:13 TSK2 Chronicles 14:13 Cross References2 Chronicles 14:13 Bible Hub2 Chronicles 14:13 Biblia Paralela2 Chronicles 14:13 Chinese Bible2 Chronicles 14:13 French Bible2 Chronicles 14:13 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 14:12
Top of Page
Top of Page