2 Chronicles 14:1
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֨בso sleptVerb
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֜הAbijahNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֗יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-bə-rūוַיִּקְבְּר֤וּand they buriedVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹתוֹ֙himAcc
5892 [e]bə-‘îrבְּעִ֣ירin the cityNoun
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידof DavidNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
609 [e]’ā-sāאָסָ֥אAsaNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw;תַּחְתָּ֑יוin his placeNoun
3117 [e]bə-yā-māwבְּיָמָ֛יוIn his daysNoun
8252 [e]šā-qə-ṭāhשָׁקְטָ֥הwas quietVerb
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֖רֶץthe landNoun
6235 [e]‘e-śerעֶ֥שֶׂרtenNoun
8141 [e]šā-nîm.שָׁנִֽים׃yearsNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים ב 14:1 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֨ב אֲבִיָּ֜ה עִם־אֲבֹתָ֗יו וַיִּקְבְּר֤וּ אֹתֹו֙ בְּעִ֣יר דָּוִ֔יד וַיִּמְלֹ֛ךְ אָסָ֥א בְנֹ֖ו תַּחְתָּ֑יו בְּיָמָ֛יו שָׁקְטָ֥ה הָאָ֖רֶץ עֶ֥שֶׂר שָׁנִֽים׃ פ

דברי הימים ב 14:1 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב אביה עם־אבתיו ויקברו אתו בעיר דויד וימלך אסא בנו תחתיו בימיו שקטה הארץ עשר שנים׃ פ

Links
2 Chronicles 14:12 Chronicles 14:1 Text Analysis2 Chronicles 14:1 Interlinear2 Chronicles 14:1 Multilingual2 Chronicles 14:1 TSK2 Chronicles 14:1 Cross References2 Chronicles 14:1 Bible Hub2 Chronicles 14:1 Biblia Paralela2 Chronicles 14:1 Chinese Bible2 Chronicles 14:1 French Bible2 Chronicles 14:1 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:22
Top of Page
Top of Page