2 Chronicles 13:18
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3665 [e]way-yik-kā-nə-‘ūוַיִּכָּנְע֥וּand were brought underVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־Thus the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
6256 [e]bā-‘êṯבָּעֵ֣תat that timeNoun
1931 [e]ha-hî;הַהִ֑יאat thatPro
553 [e]way-ye-’em-ṣūוַיֶּֽאֶמְצוּ֙and prevailedVerb
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe childrenNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
3588 [e]כִּ֣יbecauseConj
8172 [e]niš-‘ă-nū,נִשְׁעֲנ֔וּthey reliedVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יGodNoun
1 [e]’ă-ḇō-w-ṯê-hem.אֲבוֹתֵיהֶֽם׃of their fathersNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 13:18 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּכָּנְע֥וּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵ֖ל בָּעֵ֣ת הַהִ֑יא וַיֶּֽאֶמְצוּ֙ בְּנֵ֣י יְהוּדָ֔ה כִּ֣י נִשְׁעֲנ֔וּ עַל־יְהוָ֖ה אֱלֹהֵ֥י אֲבֹותֵיהֶֽם׃

דברי הימים ב 13:18 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויכנעו בני־ישראל בעת ההיא ויאמצו בני יהודה כי נשענו על־יהוה אלהי אבותיהם׃

Links
2 Chronicles 13:182 Chronicles 13:18 Text Analysis2 Chronicles 13:18 Interlinear2 Chronicles 13:18 Multilingual2 Chronicles 13:18 TSK2 Chronicles 13:18 Cross References2 Chronicles 13:18 Bible Hub2 Chronicles 13:18 Biblia Paralela2 Chronicles 13:18 Chinese Bible2 Chronicles 13:18 French Bible2 Chronicles 13:18 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 13:17
Top of Page
Top of Page