2 Chronicles 11:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2388 [e]way-ḥaz-zə-qūוַֽיְחַזְּקוּ֙so they strengthenedVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4438 [e]mal-ḵūṯמַלְכ֣וּתthe kingdomNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֔הof JudahNoun
553 [e]way-’am-mə-ṣūוַֽיְאַמְּצ֛וּand strongVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֥םmade RehoboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֖הof SolomonNoun
8141 [e]lə-šā-nîmלְשָׁנִ֣יםyearsNoun
7969 [e]šā-lō-wōš;שָׁל֑וֹשׁthreeNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
1980 [e]hā-lə-ḵū,הָֽלְכ֗וּthey walkedVerb
1870 [e]bə-ḏe-reḵבְּדֶ֧רֶךְin the wayNoun
1732 [e]dā-wîḏדָּוִ֛ידof DavidNoun
8010 [e]ū-šə-lō-mōhוּשְׁלֹמֹ֖הand SolomonNoun
8141 [e]lə-šā-nîmלְשָׁנִ֥יםyearsNoun
7969 [e]šā-lō-wōš.שָׁלֽוֹשׁ׃for threeNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 11:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיְחַזְּקוּ֙ אֶת־מַלְכ֣וּת יְהוּדָ֔ה וַֽיְאַמְּצ֛וּ אֶת־רְחַבְעָ֥ם בֶּן־שְׁלֹמֹ֖ה לְשָׁנִ֣ים שָׁלֹ֑ושׁ כִּ֣י הָֽלְכ֗וּ בְּדֶ֧רֶךְ דָּוִ֛יד וּשְׁלֹמֹ֖ה לְשָׁנִ֥ים שָׁלֹֽושׁ׃

דברי הימים ב 11:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחזקו את־מלכות יהודה ויאמצו את־רחבעם בן־שלמה לשנים שלוש כי הלכו בדרך דויד ושלמה לשנים שלוש׃

Links
2 Chronicles 11:172 Chronicles 11:17 Text Analysis2 Chronicles 11:17 Interlinear2 Chronicles 11:17 Multilingual2 Chronicles 11:17 TSK2 Chronicles 11:17 Cross References2 Chronicles 11:17 Bible Hub2 Chronicles 11:17 Biblia Paralela2 Chronicles 11:17 Chinese Bible2 Chronicles 11:17 French Bible2 Chronicles 11:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 11:16
Top of Page
Top of Page