2 Chronicles 10:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7971 [e]way-yiš-lə-ḥūוַֽיִּשְׁלְחוּ֙And they sentVerb
7121 [e]way-yiq-rə-’ū-וַיִּקְרְאוּ־and calledVerb
  lōw,ל֔וֹtoPrep
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֥אand came himVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֖םSo JeroboamNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
1696 [e]way-ḏab-bə-rū,וַֽיְדַבְּר֔וּand spokeVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֖םRehoboamNoun
559 [e]lê-mōr.לֵאמֹֽר׃sayingVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיִּשְׁלְחוּ֙ וַיִּקְרְאוּ־לֹ֔ו וַיָּבֹ֥א יָרָבְעָ֖ם וְכָל־יִשְׂרָאֵ֑ל וַֽיְדַבְּר֔וּ אֶל־רְחַבְעָ֖ם לֵאמֹֽר׃

דברי הימים ב 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישלחו ויקראו־לו ויבא ירבעם וכל־ישראל וידברו אל־רחבעם לאמר׃

Links
2 Chronicles 10:32 Chronicles 10:3 Text Analysis2 Chronicles 10:3 Interlinear2 Chronicles 10:3 Multilingual2 Chronicles 10:3 TSK2 Chronicles 10:3 Cross References2 Chronicles 10:3 Bible Hub2 Chronicles 10:3 Biblia Paralela2 Chronicles 10:3 Chinese Bible2 Chronicles 10:3 French Bible2 Chronicles 10:3 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 10:2
Top of Page
Top of Page