2 Chronicles 10:17
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֣י[as for] But the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
3427 [e]hay-yō-šə-ḇîmהַיֹּֽשְׁבִ֖יםthat dwelledVerb
5892 [e]bə-‘ā-rêבְּעָרֵ֣יin the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֥ךְand reignedVerb
5921 [e]‘ă-lê-hemעֲלֵיהֶ֖םoverPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘ām.רְחַבְעָֽם׃RehoboamNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 10:17 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל הַיֹּֽשְׁבִ֖ים בְּעָרֵ֣י יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ עֲלֵיהֶ֖ם רְחַבְעָֽם׃

דברי הימים ב 10:17 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני ישראל הישבים בערי יהודה וימלך עליהם רחבעם׃

Links
2 Chronicles 10:172 Chronicles 10:17 Text Analysis2 Chronicles 10:17 Interlinear2 Chronicles 10:17 Multilingual2 Chronicles 10:17 TSK2 Chronicles 10:17 Cross References2 Chronicles 10:17 Bible Hub2 Chronicles 10:17 Biblia Paralela2 Chronicles 10:17 Chinese Bible2 Chronicles 10:17 French Bible2 Chronicles 10:17 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 10:16
Top of Page
Top of Page