1 Samuel 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֤יAnd wasVerb
8050 [e]šə-mū-’êlשְׁמוּאֵל֙as SamuelNoun
5927 [e]ma-‘ă-lehמַעֲלֶ֣הoffering upVerb
5930 [e]hā-‘ō-w-lāh,הָעוֹלָ֔הthe burnt offeringNoun
6430 [e]ū-p̄ə-liš-tîmוּפְלִשְׁתִּ֣יםand the PhilistinesAdj
5066 [e]nig-gə-šū,נִגְּשׁ֔וּdrew nearVerb
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָ֖הto battleNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êl;בְּיִשְׂרָאֵ֑לagainst IsraelNoun
7481 [e]way-yar-‘êmוַיַּרְעֵ֣םbut thunderedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣ה ׀the LORDNoun
6963 [e]bə-qō-wl-בְּקוֹל־thunderNoun
1419 [e]gā-ḏō-wlגָּ֠דוֹלwith a greatAdj
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֨וֹםon the dayNoun
1931 [e]ha-hūהַה֤וּאthatPro
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6430 [e]pə-liš-tîmפְּלִשְׁתִּים֙the PhilistinesAdj
2000 [e]way-hum-mêm,וַיְהֻמֵּ֔םand overwhelmed themVerb
5062 [e]way-yin-nā-ḡə-p̄ūוַיִּנָּגְפ֖וּand they were struckVerb
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֥יbeforeNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
שמואל א 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֤י שְׁמוּאֵל֙ מַעֲלֶ֣ה הָעֹולָ֔ה וּפְלִשְׁתִּ֣ים נִגְּשׁ֔וּ לַמִּלְחָמָ֖ה בְּיִשְׂרָאֵ֑ל וַיַּרְעֵ֣ם יְהוָ֣ה ׀ בְּקֹול־גָּ֠דֹול בַּיֹּ֨ום הַה֤וּא עַל־פְּלִשְׁתִּים֙ וַיְהֻמֵּ֔ם וַיִּנָּגְפ֖וּ לִפְנֵ֥י יִשְׂרָאֵֽל׃

שמואל א 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי שמואל מעלה העולה ופלשתים נגשו למלחמה בישראל וירעם יהוה ׀ בקול־גדול ביום ההוא על־פלשתים ויהמם וינגפו לפני ישראל׃

Links
1 Samuel 7:101 Samuel 7:10 Text Analysis1 Samuel 7:10 Interlinear1 Samuel 7:10 Multilingual1 Samuel 7:10 TSK1 Samuel 7:10 Cross References1 Samuel 7:10 Bible Hub1 Samuel 7:10 Biblia Paralela1 Samuel 7:10 Chinese Bible1 Samuel 7:10 French Bible1 Samuel 7:10 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 7:9
Top of Page
Top of Page