1 Samuel 4:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֣אwhen cameVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָם֮the peopleNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
4264 [e]ham-ma-ḥă-nehהַֽמַּחֲנֶה֒the campNoun
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּֽאמְרוּ֙and saidVerb
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יthe eldersAdj
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
4100 [e]lām-māhלָ֣מָּהWhyPro
5062 [e]nə-ḡā-p̄ā-nūנְגָפָ֧נוּstruckVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הhas the LORD usNoun
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֖וֹםtodayNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יthe beforeNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm;פְלִשְׁתִּ֑יםPhilistinesAdj
3947 [e]niq-ḥāhנִקְחָ֧הLet us fetchVerb
413 [e]’ê-lê-nūאֵלֵ֣ינוּuntoPrep
7887 [e]miš-ši-lōh,מִשִּׁלֹ֗הourselves from ShilohNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
727 [e]’ă-rō-wnאֲרוֹן֙the arkNoun
1285 [e]bə-rîṯבְּרִ֣יתof the covenantNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הof the LORD usNoun
935 [e]wə-yā-ḇōוְיָבֹ֣אwhen it comesVerb
7130 [e]ḇə-qir-bê-nū,בְקִרְבֵּ֔נוּamong usNoun
3467 [e]wə-yō-ši-‘ê-nūוְיֹשִׁעֵ֖נוּit may save usVerb
3709 [e]mik-kap̄מִכַּ֥ףout of the handNoun
341 [e]’ō-yə-ḇê-nū.אֹיְבֵֽינוּ׃of our enemiesNoun
Hebrew Texts
שמואל א 4:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֣א הָעָם֮ אֶל־הַֽמַּחֲנֶה֒ וַיֹּֽאמְרוּ֙ זִקְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לָ֣מָּה נְגָפָ֧נוּ יְהוָ֛ה הַיֹּ֖ום לִפְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֑ים נִקְחָ֧ה אֵלֵ֣ינוּ מִשִּׁלֹ֗ה אֶת־אֲרֹון֙ בְּרִ֣ית יְהוָ֔ה וְיָבֹ֣א בְקִרְבֵּ֔נוּ וְיֹשִׁעֵ֖נוּ מִכַּ֥ף אֹיְבֵֽינוּ׃

שמואל א 4:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא העם אל־המחנה ויאמרו זקני ישראל למה נגפנו יהוה היום לפני פלשתים נקחה אלינו משלה את־ארון ברית יהוה ויבא בקרבנו וישענו מכף איבינו׃

Links
1 Samuel 4:31 Samuel 4:3 Text Analysis1 Samuel 4:3 Interlinear1 Samuel 4:3 Multilingual1 Samuel 4:3 TSK1 Samuel 4:3 Cross References1 Samuel 4:3 Bible Hub1 Samuel 4:3 Biblia Paralela1 Samuel 4:3 Chinese Bible1 Samuel 4:3 French Bible1 Samuel 4:3 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 4:2
Top of Page
Top of Page