1 Samuel 31:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qū-mūוַיָּק֜וּמוּand aroseVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁmenNoun
2428 [e]ḥa-yilחַיִל֮the valiantNoun
1980 [e]way-yê-lə-ḵūוַיֵּלְכ֣וּand wentVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3915 [e]hal-lay-lāhהַלַּיְלָה֒nightNoun
3947 [e]way-yiq-ḥūוַיִּקְח֞וּand tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1472 [e]gə-wî-yaṯגְּוִיַּ֣תthe bodyNoun
7586 [e]šā-’ūl,שָׁא֗וּלof SaulNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵת֙andAcc
1472 [e]gə-wî-yōṯגְּוִיֹּ֣תthe bodiesNoun
1121 [e]bā-nāw,בָּנָ֔יוof his sonsNoun
2346 [e]mê-ḥō-w-maṯמֵחוֹמַ֖תfrom the wallNoun
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1052 [e]šān;שָׁ֑ןof Beth-shanNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֣אוּand cameVerb
3003 [e]yā-ḇê-šāh,יָבֵ֔שָׁהto JabeshNoun
8313 [e]way-yiś-rə-p̄ūוַיִּשְׂרְפ֥וּand burntVerb
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֖םthemAcc
8033 [e]šām.שָֽׁם׃thereAdv
Hebrew Texts
שמואל א 31:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּק֜וּמוּ כָּל־אִ֣ישׁ חַיִל֮ וַיֵּלְכ֣וּ כָל־הַלַּיְלָה֒ וַיִּקְח֞וּ אֶת־גְּוִיַּ֣ת שָׁא֗וּל וְאֵת֙ גְּוִיֹּ֣ת בָּנָ֔יו מֵחֹומַ֖ת בֵּ֣ית שָׁ֑ן וַיָּבֹ֣אוּ יָבֵ֔שָׁה וַיִּשְׂרְפ֥וּ אֹתָ֖ם שָֽׁם׃

שמואל א 31:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקומו כל־איש חיל וילכו כל־הלילה ויקחו את־גוית שאול ואת גוית בניו מחומת בית שן ויבאו יבשה וישרפו אתם שם׃

Links
1 Samuel 31:121 Samuel 31:12 Text Analysis1 Samuel 31:12 Interlinear1 Samuel 31:12 Multilingual1 Samuel 31:12 TSK1 Samuel 31:12 Cross References1 Samuel 31:12 Bible Hub1 Samuel 31:12 Biblia Paralela1 Samuel 31:12 Chinese Bible1 Samuel 31:12 French Bible1 Samuel 31:12 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 31:11
Top of Page
Top of Page