1 Samuel 30:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3381 [e]way-yō-ri-ḏê-hū,וַיֹּ֣רִדֵ֔הוּwhen he had brought him downVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
5203 [e]nə-ṭu-šîmנְטֻשִׁ֖ים[they were] spread abroadVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֣י.. .. ..Noun
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe earthNoun
398 [e]’ō-ḵə-lîmאֹכְלִ֤יםeatingVerb
8354 [e]wə-šō-ṯîmוְשֹׁתִים֙and drinkingVerb
2287 [e]wə-ḥō-ḡə-ḡîm,וְחֹ֣גְגִ֔יםand dancingVerb
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹל֙because of allNoun
7998 [e]haš-šā-lālהַשָּׁלָ֣לthe spoilNoun
1419 [e]hag-gā-ḏō-wl,הַגָּד֔וֹלgreatAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3947 [e]lā-qə-ḥūלָקְח֛וּthey had takenVerb
776 [e]mê-’e-reṣמֵאֶ֥רֶץfrom the landNoun
6430 [e]pə-liš-tîmפְּלִשְׁתִּ֖יםof the PhilistinesAdj
776 [e]ū-mê-’e-reṣוּמֵאֶ֥רֶץand out of the landNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
שמואל א 30:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣רִדֵ֔הוּ וְהִנֵּ֥ה נְטֻשִׁ֖ים עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֑רֶץ אֹכְלִ֤ים וְשֹׁתִים֙ וְחֹ֣גְגִ֔ים בְּכֹל֙ הַשָּׁלָ֣ל הַגָּדֹ֔ול אֲשֶׁ֥ר לָקְח֛וּ מֵאֶ֥רֶץ פְּלִשְׁתִּ֖ים וּמֵאֶ֥רֶץ יְהוּדָֽה׃

שמואל א 30:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירדהו והנה נטשים על־פני כל־הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה׃

Links
1 Samuel 30:161 Samuel 30:16 Text Analysis1 Samuel 30:16 Interlinear1 Samuel 30:16 Multilingual1 Samuel 30:16 TSK1 Samuel 30:16 Cross References1 Samuel 30:16 Bible Hub1 Samuel 30:16 Biblia Paralela1 Samuel 30:16 Chinese Bible1 Samuel 30:16 French Bible1 Samuel 30:16 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 30:15
Top of Page
Top of Page