1 Samuel 25:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6965 [e]way-yā-qāmוַיָּ֤קָםand is risenVerb
120 [e]’ā-ḏāmאָדָם֙Yet a manNoun
7291 [e]lir-ḏā-p̄ə-ḵā,לִרְדָפְךָ֔to pursueVerb
1245 [e]ū-lə-ḇaq-qêšוּלְבַקֵּ֖שׁyou and to seekVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5315 [e]nap̄-še-ḵā;נַפְשֶׁ֑ךָyour soulNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְֽהָיְתָה֩but shall beVerb
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֨פֶשׁthe soulNoun
113 [e]’ă-ḏō-nîאֲדֹנִ֜יof my lordNoun
6887 [e]ṣə-rū-rāhצְרוּרָ֣ה ׀shall be boundVerb
6872 [e]biṣ-rō-wrבִּצְר֣וֹרin the bundleNoun
2416 [e]ha-ḥay-yîm,הַחַיִּ֗יםof lifeAdj
854 [e]’êṯאֵ֚תwithPrep
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-he-ḵā,אֱלֹהֶ֔יךָyour GodNoun
853 [e]wə-’êṯוְאֵ֨תandAcc
5315 [e]ne-p̄ešנֶ֤פֶשׁthe soulsNoun
341 [e]’ō-yə-ḇe-ḵāאֹיְבֶ֙יךָ֙of your enemies themNoun
7049 [e]yə-qal-lə-‘en-nāh,יְקַלְּעֶ֔נָּהshall he sling outVerb
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֖וֹךְof the middleNoun
3709 [e]kap̄כַּ֥ףout as from the hollowNoun
7050 [e]haq-qā-la‘.הַקָּֽלַע׃of a slingNoun
Hebrew Texts
שמואל א 25:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֤קָם אָדָם֙ לִרְדָפְךָ֔ וּלְבַקֵּ֖שׁ אֶת־נַפְשֶׁ֑ךָ וְֽהָיְתָה֩ נֶ֨פֶשׁ אֲדֹנִ֜י צְרוּרָ֣ה ׀ בִּצְרֹ֣ור הַחַיִּ֗ים אֵ֚ת יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ וְאֵ֨ת נֶ֤פֶשׁ אֹיְבֶ֙יךָ֙ יְקַלְּעֶ֔נָּה בְּתֹ֖וךְ כַּ֥ף הַקָּֽלַע׃

שמואל א 25:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויקם אדם לרדפך ולבקש את־נפשך והיתה נפש אדני צרורה ׀ בצרור החיים את יהוה אלהיך ואת נפש איביך יקלענה בתוך כף הקלע׃

Links
1 Samuel 25:291 Samuel 25:29 Text Analysis1 Samuel 25:29 Interlinear1 Samuel 25:29 Multilingual1 Samuel 25:29 TSK1 Samuel 25:29 Cross References1 Samuel 25:29 Bible Hub1 Samuel 25:29 Biblia Paralela1 Samuel 25:29 Chinese Bible1 Samuel 25:29 French Bible1 Samuel 25:29 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 25:28
Top of Page
Top of Page