1 Samuel 23:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]ū-rə-’ūוּרְא֣וּand SeeVerb
3045 [e]ū-ḏə-‘ū,וּדְע֗וּand take knowledgeVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֤לof allNoun
4224 [e]ham-ma-ḥă-ḇō-’îmהַמַּֽחֲבֹאִים֙the lurking placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwherePrt
2244 [e]yiṯ-ḥab-bêיִתְחַבֵּ֣אhe hides himselfVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םin itAdv
7725 [e]wə-šaḇ-temוְשַׁבְתֶּ֤םand come you againVerb
413 [e]’ê-layאֵלַי֙unto mePrep
413 [e]’el-אֶל־withPrep
3559 [e]nā-ḵō-wn,נָכ֔וֹןthe certaintyVerb
1980 [e]wə-hā-laḵ-tîוְהָלַכְתִּ֖יand I will goVerb
854 [e]’it-tə-ḵem;אִתְּכֶ֑םwithPrep
1961 [e]wə-hā-yāhוְהָיָה֙and it shall come to passVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
3426 [e]yeš-nōwיֶשְׁנ֣וֹhe beSubst
776 [e]ḇā-’ā-reṣ,בָאָ֔רֶץin the landNoun
2664 [e]wə-ḥip-paś-tîוְחִפַּשְׂתִּ֣יthat I will searchVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹ - Acc
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לthroughout allNoun
505 [e]’al-p̄êאַלְפֵ֥יthe thousandsNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
שמואל א 23:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּרְא֣וּ וּדְע֗וּ מִכֹּ֤ל הַמַּֽחֲבֹאִים֙ אֲשֶׁ֣ר יִתְחַבֵּ֣א שָׁ֔ם וְשַׁבְתֶּ֤ם אֵלַי֙ אֶל־נָכֹ֔ון וְהָלַכְתִּ֖י אִתְּכֶ֑ם וְהָיָה֙ אִם־יֶשְׁנֹ֣ו בָאָ֔רֶץ וְחִפַּשְׂתִּ֣י אֹתֹ֔ו בְּכֹ֖ל אַלְפֵ֥י יְהוּדָֽה׃

שמואל א 23:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל־נכון והלכתי אתכם והיה אם־ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה׃

Links
1 Samuel 23:231 Samuel 23:23 Text Analysis1 Samuel 23:23 Interlinear1 Samuel 23:23 Multilingual1 Samuel 23:23 TSK1 Samuel 23:23 Cross References1 Samuel 23:23 Bible Hub1 Samuel 23:23 Biblia Paralela1 Samuel 23:23 Chinese Bible1 Samuel 23:23 French Bible1 Samuel 23:23 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 23:22
Top of Page
Top of Page