1 Samuel 11:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mə-rūוַיֹּאמְר֨וּand saidVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָ֜יוuntoPrep
2205 [e]ziq-nêזִקְנֵ֣יthe eldersAdj
3003 [e]yā-ḇêš,יָבֵ֗ישׁof JabeshNoun
7503 [e]he-rep̄הֶ֤רֶףrespiteVerb
  lā-nūלָ֙נוּ֙to himPrep
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֣תGive us sevenNoun
3117 [e]yā-mîm,יָמִ֔יםdayNoun
7971 [e]wə-niš-lə-ḥāhוְנִשְׁלְחָה֙that we may sendVerb
4397 [e]mal-’ā-ḵîm,מַלְאָכִ֔יםmessengersNoun
3605 [e]bə-ḵōlבְּכֹ֖לto allNoun
1366 [e]gə-ḇūlגְּב֣וּלthe coastsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
518 [e]wə-’im-וְאִם־ifConj
369 [e]’ênאֵ֥יןno manPrt
3467 [e]mō-wō-šî-a‘מוֹשִׁ֛יעַto deliverVerb
853 [e]’ō-ṯā-nūאֹתָ֖נוּusAcc
3318 [e]wə-yā-ṣā-nūוְיָצָ֥אנוּand we will come outVerb
413 [e]’ê-le-ḵā.אֵלֶֽיךָ׃untoPrep
Hebrew Texts
שמואל א 11:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּאמְר֨וּ אֵלָ֜יו זִקְנֵ֣י יָבֵ֗ישׁ הֶ֤רֶף לָ֙נוּ֙ שִׁבְעַ֣ת יָמִ֔ים וְנִשְׁלְחָה֙ מַלְאָכִ֔ים בְּכֹ֖ל גְּב֣וּל יִשְׂרָאֵ֑ל וְאִם־אֵ֥ין מֹושִׁ֛יעַ אֹתָ֖נוּ וְיָצָ֥אנוּ אֵלֶֽיךָ׃

שמואל א 11:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמרו אליו זקני יביש הרף לנו שבעת ימים ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל ואם־אין מושיע אתנו ויצאנו אליך׃

Links
1 Samuel 11:31 Samuel 11:3 Text Analysis1 Samuel 11:3 Interlinear1 Samuel 11:3 Multilingual1 Samuel 11:3 TSK1 Samuel 11:3 Cross References1 Samuel 11:3 Bible Hub1 Samuel 11:3 Biblia Paralela1 Samuel 11:3 Chinese Bible1 Samuel 11:3 French Bible1 Samuel 11:3 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 11:2
Top of Page
Top of Page