1 Samuel 10:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
310 [e]’a-ḥarאַ֣חַרAfterAdv
3651 [e]kên,כֵּ֗ןafter that youAdj
935 [e]tā-ḇō-wתָּבוֹא֙shall comeVerb
1389 [e]giḇ-‘aṯגִּבְעַ֣תto the hillNoun
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîm,הָאֱלֹהִ֔יםof GodNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
8033 [e]šāmשָׁ֖ם.. .. ..Adv
5333 [e]nə-ṣi-ḇêנְצִבֵ֣י[is] the garrisonNoun
6430 [e]p̄ə-liš-tîm;פְלִשְׁתִּ֑יםof the PhilistinesAdj
1961 [e]wî-hîוִיהִי֩it shall come to passVerb
935 [e]ḵə-ḇō-’ă-ḵāכְבֹאֲךָ֨when you have comeVerb
8033 [e]šāmשָׁ֜םthereAdv
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֗ירto the cityNoun
6293 [e]ū-p̄ā-ḡa‘-tāוּפָגַעְתָּ֞that you shall meetVerb
2256 [e]ḥe-ḇelחֶ֤בֶלa companyNoun
5030 [e]nə-ḇî-’îmנְבִיאִים֙of prophetsNoun
3381 [e]yō-rə-ḏîmיֹרְדִ֣יםcoming downVerb
1116 [e]mê-hab-bā-māh,מֵֽהַבָּמָ֔הfrom the highNoun
6440 [e]wə-lip̄-nê-hemוְלִפְנֵיהֶ֞םand beforeNoun
5035 [e]nê-ḇelנֵ֤בֶלwith a psalteryNoun
8596 [e]wə-ṯōp̄וְתֹף֙and a tabretNoun
2485 [e]wə-ḥā-lîlוְחָלִ֣ילand a pipeNoun
3658 [e]wə-ḵin-nō-wr,וְכִנּ֔וֹרand a harp themNoun
1992 [e]wə-hêm-māhוְהֵ֖מָּהand theyPro
5012 [e]miṯ-nab-bə-’îm.מִֽתְנַבְּאִֽים׃shall prophesyVerb
Hebrew Texts
שמואל א 10:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַ֣חַר כֵּ֗ן תָּבֹוא֙ גִּבְעַ֣ת הָאֱלֹהִ֔ים אֲשֶׁר־שָׁ֖ם נְצִבֵ֣י פְלִשְׁתִּ֑ים וִיהִי֩ כְבֹאֲךָ֨ שָׁ֜ם הָעִ֗יר וּפָגַעְתָּ֞ חֶ֤בֶל נְבִיאִים֙ יֹרְדִ֣ים מֵֽהַבָּמָ֔ה וְלִפְנֵיהֶ֞ם נֵ֤בֶל וְתֹף֙ וְחָלִ֣יל וְכִנֹּ֔ור וְהֵ֖מָּה מִֽתְנַבְּאִֽים׃

שמואל א 10:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אחר כן תבוא גבעת האלהים אשר־שם נצבי פלשתים ויהי כבאך שם העיר ופגעת חבל נביאים ירדים מהבמה ולפניהם נבל ותף וחליל וכנור והמה מתנבאים׃

Links
1 Samuel 10:51 Samuel 10:5 Text Analysis1 Samuel 10:5 Interlinear1 Samuel 10:5 Multilingual1 Samuel 10:5 TSK1 Samuel 10:5 Cross References1 Samuel 10:5 Bible Hub1 Samuel 10:5 Biblia Paralela1 Samuel 10:5 Chinese Bible1 Samuel 10:5 French Bible1 Samuel 10:5 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 10:4
Top of Page
Top of Page