1 Samuel 10:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2498 [e]wə-ḥā-lap̄-tāוְחָלַפְתָּ֨Then shall you go onVerb
8033 [e]miš-šāmמִשָּׁ֜םfrom thereAdv
1973 [e]wā-hā-lə-’āh,וָהָ֗לְאָהand forwardAdv
935 [e]ū-ḇā-ṯāוּבָ֙אתָ֙and you shall comeVerb
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
436 [e]’ê-lō-wnאֵל֣וֹןthe plainNoun
8396 [e]tā-ḇō-wr,תָּב֔וֹרof TaborNoun
4672 [e]ū-mə-ṣā-’ū-ḵāוּמְצָא֤וּךָand shall meetVerb
8033 [e]šāmשָּׁם֙there youAdv
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֣הthreeNoun
582 [e]’ă-nā-šîm,אֲנָשִׁ֔יםmenNoun
5927 [e]‘ō-lîmעֹלִ֥יםgoing upVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
430 [e]hā-’ĕ-lō-hîmהָאֱלֹהִ֖יםGodNoun
  bêṯ-בֵּֽית־inPrep
1008 [e]’êl;אֵ֑לto BethelNoun
259 [e]’e-ḥāḏאֶחָ֞דoneAdj
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֣א ׀carryingVerb
7969 [e]šə-lō-šāhשְׁלֹשָׁ֣הthreeNoun
1423 [e]ḡə-ḏā-yîm,גְדָיִ֗יםkidsNoun
259 [e]wə-’e-ḥāḏוְאֶחָד֙and anotherAdj
5375 [e]nō-śê,נֹשֵׂ֗אcarryingVerb
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֙שֶׁת֙threeNoun
3603 [e]kik-kə-rō-wṯכִּכְּר֣וֹתloavesNoun
3899 [e]le-ḥem,לֶ֔חֶםof breadNoun
259 [e]wə-’e-ḥāḏוְאֶחָ֥דand anotherAdj
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֖אcarryingVerb
5035 [e]nê-ḇel-נֵֽבֶל־a bottleNoun
3196 [e]yā-yin.יָֽיִן׃of wineNoun
Hebrew Texts
שמואל א 10:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחָלַפְתָּ֨ מִשָּׁ֜ם וָהָ֗לְאָה וּבָ֙אתָ֙ עַד־אֵלֹ֣ון תָּבֹ֔ור וּמְצָא֤וּךָ שָּׁם֙ שְׁלֹשָׁ֣ה אֲנָשִׁ֔ים עֹלִ֥ים אֶל־הָאֱלֹהִ֖ים בֵּֽית־אֵ֑ל אֶחָ֞ד נֹשֵׂ֣א ׀ שְׁלֹשָׁ֣ה גְדָיִ֗ים וְאֶחָד֙ נֹשֵׂ֗א שְׁלֹ֙שֶׁת֙ כִּכְּרֹ֣ות לֶ֔חֶם וְאֶחָ֥ד נֹשֵׂ֖א נֵֽבֶל־יָֽיִן׃

שמואל א 10:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחלפת משם והלאה ובאת עד־אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים עלים אל־האלהים בית־אל אחד נשא ׀ שלשה גדיים ואחד נשא שלשת ככרות לחם ואחד נשא נבל־יין׃

Links
1 Samuel 10:31 Samuel 10:3 Text Analysis1 Samuel 10:3 Interlinear1 Samuel 10:3 Multilingual1 Samuel 10:3 TSK1 Samuel 10:3 Cross References1 Samuel 10:3 Bible Hub1 Samuel 10:3 Biblia Paralela1 Samuel 10:3 Chinese Bible1 Samuel 10:3 French Bible1 Samuel 10:3 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 10:2
Top of Page
Top of Page