1 Samuel 1:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
  wə-lōwוְלוֹ֙And 
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֣יhe had twoNoun
802 [e]nā-šîm,נָשִׁ֔יםwivesNoun
8034 [e]šêmשֵׁ֤םthe nameNoun
259 [e]’a-ḥaṯאַחַת֙of the one [was]Adj
2584 [e]ḥan-nāh,חַנָּ֔הHannahNoun
8034 [e]wə-šêmוְשֵׁ֥םand the nameNoun
8145 [e]haš-šê-nîṯהַשֵּׁנִ֖יתof the otherNoun
6444 [e]pə-nin-nāh;פְּנִנָּ֑הPeninnahNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֤יand hadVerb
6444 [e]lip̄-nin-nāhלִפְנִנָּה֙PeninnahNoun
3206 [e]yə-lā-ḏîm,יְלָדִ֔יםchildrenNoun
2584 [e]ū-lə-ḥan-nāhוּלְחַנָּ֖הbut HannahNoun
369 [e]’ênאֵ֥יןhad noPrt
3206 [e]yə-lā-ḏîm.יְלָדִֽים׃childrenNoun
Hebrew Texts
שמואל א 1:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְלֹו֙ שְׁתֵּ֣י נָשִׁ֔ים שֵׁ֤ם אַחַת֙ חַנָּ֔ה וְשֵׁ֥ם הַשֵּׁנִ֖ית פְּנִנָּ֑ה וַיְהִ֤י לִפְנִנָּה֙ יְלָדִ֔ים וּלְחַנָּ֖ה אֵ֥ין יְלָדִֽים׃

שמואל א 1:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃

Links
1 Samuel 1:21 Samuel 1:2 Text Analysis1 Samuel 1:2 Interlinear1 Samuel 1:2 Multilingual1 Samuel 1:2 TSK1 Samuel 1:2 Cross References1 Samuel 1:2 Bible Hub1 Samuel 1:2 Biblia Paralela1 Samuel 1:2 Chinese Bible1 Samuel 1:2 French Bible1 Samuel 1:2 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 1:1
Top of Page
Top of Page