1 Samuel 1:13
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2584 [e]wə-ḥan-nāh,וְחַנָּ֗הNow HannahNoun
1931 [e]הִ֚יאshePro
1696 [e]mə-ḏab-be-reṯמְדַבֶּ֣רֶתspokeVerb
5921 [e]‘al-עַל־in herPrep
3820 [e]lib-bāh,לִבָּ֔הּheartNoun
7535 [e]raqרַ֚קonly herAdv
8193 [e]śə-p̄ā-ṯe-hāשְׂפָתֶ֣יהָlipsNoun
5128 [e]nā-‘ō-wṯ,נָּע֔וֹתmovedVerb
6963 [e]wə-qō-w-lāhוְקוֹלָ֖הּbut her voiceNoun
3808 [e]לֹ֣אnotAdv
8085 [e]yiš-šā-mê-a‘;יִשָּׁמֵ֑עַdo heardVerb
2803 [e]way-yaḥ-šə-ḇe-hāוַיַּחְשְׁבֶ֥הָand thoughtVerb
5941 [e]‘ê-lîעֵלִ֖יtherefore EliNoun
7910 [e]lə-šik-kō-rāh.לְשִׁכֹּרָֽה׃she had been drunkenAdj
Hebrew Texts
שמואל א 1:13 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְחַנָּ֗ה הִ֚יא מְדַבֶּ֣רֶת עַל־לִבָּ֔הּ רַ֚ק שְׂפָתֶ֣יהָ נָּעֹ֔ות וְקֹולָ֖הּ לֹ֣א יִשָּׁמֵ֑עַ וַיַּחְשְׁבֶ֥הָ עֵלִ֖י לְשִׁכֹּרָֽה׃

שמואל א 1:13 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וחנה היא מדברת על־לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע ויחשבה עלי לשכרה׃

Links
1 Samuel 1:131 Samuel 1:13 Text Analysis1 Samuel 1:13 Interlinear1 Samuel 1:13 Multilingual1 Samuel 1:13 TSK1 Samuel 1:13 Cross References1 Samuel 1:13 Bible Hub1 Samuel 1:13 Biblia Paralela1 Samuel 1:13 Chinese Bible1 Samuel 1:13 French Bible1 Samuel 1:13 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 1:12
Top of Page
Top of Page