1 Kings 8:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāhוְאַתָּ֣ה ׀Then youPro
8085 [e]tiš-ma‘תִּשְׁמַ֣עhearVerb
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֗יִםin heavenNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֙יתָ֙and doVerb
8199 [e]wə-šā-p̄aṭ-tāוְשָׁפַטְתָּ֣and judgeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏe-ḵā,עֲבָדֶ֔יךָyour servantsNoun
7561 [e]lə-har-šî-a‘לְהַרְשִׁ֣יעַcondemningVerb
7563 [e]rā-šā‘,רָשָׁ֔עthe wickedAdj
5414 [e]lā-ṯêṯלָתֵ֥תby bringingVerb
1870 [e]dar-kōwדַּרְכּ֖וֹhis wayNoun
7218 [e]bə-rō-šōw;בְּרֹאשׁ֑וֹon his own headNoun
6663 [e]ū-lə-haṣ-dîqוּלְהַצְדִּ֣יקand justifyingVerb
6662 [e]ṣad-dîq,צַדִּ֔יקthe righteousAdj
5414 [e]lā-ṯeṯלָ֥תֶתby givingVerb
  lōwל֖וֹto himPrep
6666 [e]kə-ṣiḏ-qā-ṯōw.כְּצִדְקָתֽוֹ׃according to his righteousnessNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 8:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֣ה ׀ תִּשְׁמַ֣ע הַשָּׁמַ֗יִם וְעָשִׂ֙יתָ֙ וְשָׁפַטְתָּ֣ אֶת־עֲבָדֶ֔יךָ לְהַרְשִׁ֣יעַ רָשָׁ֔ע לָתֵ֥ת דַּרְכֹּ֖ו בְּרֹאשֹׁ֑ו וּלְהַצְדִּ֣יק צַדִּ֔יק לָ֥תֶת לֹ֖ו כְּצִדְקָתֹֽו׃ ס

מלכים א 8:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה ׀ תשמע השמים ועשית ושפטת את־עבדיך להרשיע רשע לתת דרכו בראשו ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו׃ ס

Links
1 Kings 8:321 Kings 8:32 Text Analysis1 Kings 8:32 Interlinear1 Kings 8:32 Multilingual1 Kings 8:32 TSK1 Kings 8:32 Cross References1 Kings 8:32 Bible Hub1 Kings 8:32 Biblia Paralela1 Kings 8:32 Chinese Bible1 Kings 8:32 French Bible1 Kings 8:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 8:31
Top of Page
Top of Page