1 Kings 7:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
197 [e]wə-’ū-lāmוְאוּלָ֤םand a porchNoun
3678 [e]hak-kis-sêהַכִּסֵּא֙for the throneNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwherePrt
8199 [e]yiš-pāṭ-יִשְׁפָּט־he might judgeVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םwhereAdv
197 [e]’u-lāmאֻלָ֥ם[even] the porchNoun
4941 [e]ham-miš-pāṭהַמִּשְׁפָּ֖טof judgmentNoun
6213 [e]‘ā-śāh;עָשָׂ֑הThen he madeVerb
5603 [e]wə-sā-p̄ūnוְסָפ֣וּן[it was] and coveredVerb
730 [e]bā-’e-rez,בָּאֶ֔רֶזwith cedarNoun
7172 [e]mê-haq-qar-qa‘מֵהַקַּרְקַ֖עfrom floorNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
7172 [e]haq-qar-qā‘.הַקַּרְקָֽע׃the otherNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאוּלָ֤ם הַכִּסֵּא֙ אֲשֶׁ֣ר יִשְׁפָּט־שָׁ֔ם אֻלָ֥ם הַמִּשְׁפָּ֖ט עָשָׂ֑ה וְסָפ֣וּן בָּאֶ֔רֶז מֵהַקַּרְקַ֖ע עַד־הַקַּרְקָֽע׃

מלכים א 7:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואולם הכסא אשר ישפט־שם אלם המשפט עשה וספון בארז מהקרקע עד־הקרקע׃

Links
1 Kings 7:71 Kings 7:7 Text Analysis1 Kings 7:7 Interlinear1 Kings 7:7 Multilingual1 Kings 7:7 TSK1 Kings 7:7 Cross References1 Kings 7:7 Bible Hub1 Kings 7:7 Biblia Paralela1 Kings 7:7 Chinese Bible1 Kings 7:7 French Bible1 Kings 7:7 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:6
Top of Page
Top of Page