1 Kings 7:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6497 [e]ū-p̄ə-qā-‘îmוּפְקָעִים֩[there were] bulbsNoun
8478 [e]mit-ta-ḥaṯמִתַּ֨חַתUnderNoun
8193 [e]liś-p̄ā-ṯōwלִשְׂפָת֤וֹ ׀the brimNoun
5439 [e]sā-ḇîḇסָבִיב֙of it aroundSubst
5437 [e]sō-ḇə-ḇîmסֹבְבִ֣יםcompassingVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֔וֹitAcc
6235 [e]‘e-śerעֶ֚שֶׂר[is] tenNoun
520 [e]bā-’am-māh,בָּֽאַמָּ֔הto a cubitNoun
5362 [e]maq-qi-p̄îmמַקִּפִ֥יםcompassingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םthe seaNoun
5439 [e]sā-ḇîḇ;סָבִ֑יבaroundSubst
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֤יin twoNoun
2905 [e]ṭū-rîmטוּרִים֙rowsNoun
6497 [e]hap-pə-qā-‘îm,הַפְּקָעִ֔יםthe bulbsNoun
3332 [e]yə-ṣu-qîmיְצֻקִ֖יםcastVerb
3333 [e]bî-ṣu-qā-ṯōw.בִּיצֻקָתֽוֹ׃with the restNoun
Hebrew Texts
מלכים א 7:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּפְקָעִים֩ מִתַּ֨חַת לִשְׂפָתֹ֤ו ׀ סָבִיב֙ סֹבְבִ֣ים אֹתֹ֔ו עֶ֚שֶׂר בָּֽאַמָּ֔ה מַקִּפִ֥ים אֶת־הַיָּ֖ם סָבִ֑יב שְׁנֵ֤י טוּרִים֙ הַפְּקָעִ֔ים יְצֻקִ֖ים בִּיצֻקָתֹֽו׃

מלכים א 7:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופקעים מתחת לשפתו ׀ סביב סבבים אתו עשר באמה מקפים את־הים סביב שני טורים הפקעים יצקים ביצקתו׃

Links
1 Kings 7:241 Kings 7:24 Text Analysis1 Kings 7:24 Interlinear1 Kings 7:24 Multilingual1 Kings 7:24 TSK1 Kings 7:24 Cross References1 Kings 7:24 Bible Hub1 Kings 7:24 Biblia Paralela1 Kings 7:24 Chinese Bible1 Kings 7:24 French Bible1 Kings 7:24 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:23
Top of Page
Top of Page