1 Kings 5:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
905 [e]lə-ḇaḏלְ֠בַדbesidesNoun
8269 [e]miś-śā-rêמִשָּׂרֵ֨יBeside the chiefNoun
5324 [e]han-niṣ-ṣā-ḇîmהַנִּצָּבִ֤יםofficersVerb
8010 [e]liš-lō-mōhלִשְׁלֹמֹה֙of SolomonNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
5921 [e]‘al-עַל־over [were]Prep
4399 [e]ham-mə-lā-ḵāh,הַמְּלָאכָ֔הthe workNoun
7969 [e]šə-lō-šeṯשְׁלֹ֥שֶׁתthreeNoun
505 [e]’ă-lā-p̄îmאֲלָפִ֖יםthousandNoun
7969 [e]ū-šə-lōšוּשְׁלֹ֣שׁand threeNoun
3967 [e]mê-’ō-wṯ;מֵא֑וֹתhundredNoun
7287 [e]hā-rō-ḏîmהָרֹדִ֣יםthat ruledVerb
5971 [e]bā-‘ām,בָּעָ֔םover the peopleNoun
6213 [e]hā-‘ō-śîmהָעֹשִׂ֖יםthat workedVerb
4399 [e]bam-mə-lā-ḵāh.בַּמְּלָאכָֽה׃in the workNoun
Hebrew Texts
מלכים א 5:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְ֠בַד מִשָּׂרֵ֨י הַנִּצָּבִ֤ים לִשְׁלֹמֹה֙ אֲשֶׁ֣ר עַל־הַמְּלָאכָ֔ה שְׁלֹ֥שֶׁת אֲלָפִ֖ים וּשְׁלֹ֣שׁ מֵאֹ֑ות הָרֹדִ֣ים בָּעָ֔ם הָעֹשִׂ֖ים בַּמְּלָאכָֽה׃

מלכים א 5:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לבד משרי הנצבים לשלמה אשר על־המלאכה שלשת אלפים ושלש מאות הרדים בעם העשים במלאכה׃

Links
1 Kings 5:161 Kings 5:16 Text Analysis1 Kings 5:16 Interlinear1 Kings 5:16 Multilingual1 Kings 5:16 TSK1 Kings 5:16 Cross References1 Kings 5:16 Bible Hub1 Kings 5:16 Biblia Paralela1 Kings 5:16 Chinese Bible1 Kings 5:16 French Bible1 Kings 5:16 German Bible

Bible Hub
1 Kings 5:15
Top of Page
Top of Page