1 Kings 4:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3427 [e]way-yê-šeḇוַיֵּשֶׁב֩And dwelledVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֨הJudahNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êlוְיִשְׂרָאֵ֜לand IsraelNoun
983 [e]lā-ḇe-ṭaḥ,לָבֶ֗טַחin safetyNoun
376 [e]’îšאִ֣ישׁevery manNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֤חַתunderNoun
1612 [e]gap̄-nōwגַּפְנוֹ֙his vineNoun
8478 [e]wə-ṯa-ḥaṯוְתַ֣חַתand underNoun
8384 [e]tə-’ê-nā-ṯōw,תְּאֵֽנָת֔וֹhis fig treeNoun
1835 [e]mid-dānמִדָּ֖ןfrom DanNoun
5704 [e]wə-‘aḏ-וְעַד־and even toPrep
  bə-’êrבְּאֵ֣רinPrep
884 [e]šā-ḇa‘;שָׁ֑בַעBeer-shebaNoun
3605 [e]kōlכֹּ֖לallNoun
3117 [e]yə-mêיְמֵ֥יthe daysNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃of SolomonNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 4:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּשֶׁב֩ יְהוּדָ֨ה וְיִשְׂרָאֵ֜ל לָבֶ֗טַח אִ֣ישׁ תַּ֤חַת גַּפְנֹו֙ וְתַ֣חַת תְּאֵֽנָתֹ֔ו מִדָּ֖ן וְעַד־בְּאֵ֣ר שָׁ֑בַע כֹּ֖ל יְמֵ֥י שְׁלֹמֹֽה׃ ס

מלכים א 4:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב יהודה וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד־באר שבע כל ימי שלמה׃ ס

Links
1 Kings 4:251 Kings 4:25 Text Analysis1 Kings 4:25 Interlinear1 Kings 4:25 Multilingual1 Kings 4:25 TSK1 Kings 4:25 Cross References1 Kings 4:25 Bible Hub1 Kings 4:25 Biblia Paralela1 Kings 4:25 Chinese Bible1 Kings 4:25 French Bible1 Kings 4:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 4:24
Top of Page
Top of Page