1 Kings 4:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֤הJudahNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êlוְיִשְׂרָאֵל֙and Israel [were]Noun
7227 [e]rab-bîm,רַבִּ֔יםmanyAdj
2344 [e]ka-ḥō-wlכַּח֥וֹלas the sandNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
5921 [e]‘al-עַל־[is] byPrep
3220 [e]hay-yāmהַיָּ֖םthe seaNoun
7230 [e]lā-rōḇ;לָרֹ֑בin abundanceNoun
398 [e]’ō-ḵə-lîmאֹכְלִ֥יםeatingVerb
8354 [e]wə-šō-ṯîmוְשֹׁתִ֖יםand drinkingVerb
8056 [e]ū-śə-mê-ḥîm.וּשְׂמֵחִֽים׃and making merryAdj
Hebrew Texts
מלכים א 4:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
יְהוּדָ֤ה וְיִשְׂרָאֵל֙ רַבִּ֔ים כַּחֹ֥ול אֲשֶׁר־עַל־הַיָּ֖ם לָרֹ֑ב אֹכְלִ֥ים וְשֹׁתִ֖ים וּשְׂמֵחִֽים׃

מלכים א 4:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
יהודה וישראל רבים כחול אשר־על־הים לרב אכלים ושתים ושמחים׃

Links
1 Kings 4:201 Kings 4:20 Text Analysis1 Kings 4:20 Interlinear1 Kings 4:20 Multilingual1 Kings 4:20 TSK1 Kings 4:20 Cross References1 Kings 4:20 Bible Hub1 Kings 4:20 Biblia Paralela1 Kings 4:20 Chinese Bible1 Kings 4:20 French Bible1 Kings 4:20 German Bible

Bible Hub
1 Kings 4:19
Top of Page
Top of Page