1 Kings 3:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5650 [e]wə-‘aḇ-də-ḵā,וְעַ֨בְדְּךָ֔and your servantNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֥וֹךְ[is] in the middleNoun
5971 [e]‘am-mə-ḵāעַמְּךָ֖of your peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
977 [e]bā-ḥā-rə-tā;בָּחָ֑רְתָּyou have chosenVerb
5971 [e]‘am-עַם־a peopleNoun
7227 [e]rāḇרָ֕בgreatAdj
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֧רthatPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
4487 [e]yim-mā-nehיִמָּנֶ֛הdo be numberedVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֥אnorAdv
5608 [e]yis-sā-p̄êrיִסָּפֵ֖רcountedVerb
7230 [e]mê-rōḇ.מֵרֹֽב׃for multitudeNoun
Hebrew Texts
מלכים א 3:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַ֨בְדְּךָ֔ בְּתֹ֥וךְ עַמְּךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בָּחָ֑רְתָּ עַם־רָ֕ב אֲשֶׁ֧ר לֹֽא־יִמָּנֶ֛ה וְלֹ֥א יִסָּפֵ֖ר מֵרֹֽב׃

מלכים א 3:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועבדך בתוך עמך אשר בחרת עם־רב אשר לא־ימנה ולא יספר מרב׃

Links
1 Kings 3:81 Kings 3:8 Text Analysis1 Kings 3:8 Interlinear1 Kings 3:8 Multilingual1 Kings 3:8 TSK1 Kings 3:8 Cross References1 Kings 3:8 Bible Hub1 Kings 3:8 Biblia Paralela1 Kings 3:8 Chinese Bible1 Kings 3:8 French Bible1 Kings 3:8 German Bible

Bible Hub
1 Kings 3:7
Top of Page
Top of Page