1 Kings 22:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wat-ta-‘ă-lehוַתַּעֲלֶ֤הAnd increasedVerb
4421 [e]ham-mil-ḥā-māhהַמִּלְחָמָה֙the battleNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםthat dayNoun
1931 [e]ha-hū,הַה֔וּאthatPro
4428 [e]wə-ham-me-leḵ,וְהַמֶּ֗לֶךְand the kingNoun
1961 [e]hā-yāhהָיָ֧הwasVerb
5975 [e]mā-‘o-māḏמָעֳמָ֛דheld upVerb
4818 [e]bam-mer-kā-ḇāhבַּמֶּרְכָּבָ֖הin his chariotNoun
5227 [e]nō-ḵaḥנֹ֣כַחagainstAdv
758 [e]’ă-rām;אֲרָ֑םthe SyriansNoun
4191 [e]way-yā-māṯוַיָּ֣מָתand diedVerb
6153 [e]bā-‘e-reḇ,בָּעֶ֔רֶבat eveningNoun
3332 [e]way-yi-ṣeqוַיִּ֥צֶקand ran outVerb
1818 [e]dam-דַּֽם־the bloodNoun
4347 [e]ham-mak-kāhהַמַּכָּ֖הof the woundNoun
413 [e]’el-אֶל־intoPrep
2436 [e]ḥêqחֵ֥יקthe middleNoun
7393 [e]hā-rā-ḵeḇ.הָרָֽכֶב׃of the chariotNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתַּעֲלֶ֤ה הַמִּלְחָמָה֙ בַּיֹּ֣ום הַה֔וּא וְהַמֶּ֗לֶךְ הָיָ֧ה מָעֳמָ֛ד בַּמֶּרְכָּבָ֖ה נֹ֣כַח אֲרָ֑ם וַיָּ֣מָת בָּעֶ֔רֶב וַיִּ֥צֶק דַּֽם־הַמַּכָּ֖ה אֶל־חֵ֥יק הָרָֽכֶב׃

מלכים א 22:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותעלה המלחמה ביום ההוא והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם וימת בערב ויצק דם־המכה אל־חיק הרכב׃

Links
1 Kings 22:351 Kings 22:35 Text Analysis1 Kings 22:35 Interlinear1 Kings 22:35 Multilingual1 Kings 22:35 TSK1 Kings 22:35 Cross References1 Kings 22:35 Bible Hub1 Kings 22:35 Biblia Paralela1 Kings 22:35 Chinese Bible1 Kings 22:35 French Bible1 Kings 22:35 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:34
Top of Page
Top of Page