1 Kings 22:23
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāh,וְעַתָּ֗הNowAdv
2009 [e]hin-nêhהִנֵּ֨הbeholdPrt
5414 [e]nā-ṯanנָתַ֤ןhas putVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
7307 [e]rū-aḥר֣וּחַspiritNoun
8267 [e]še-qer,שֶׁ֔קֶרa lyingNoun
6310 [e]bə-p̄îבְּפִ֖יin the mouthNoun
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
5030 [e]nə-ḇî-’e-ḵāנְבִיאֶ֣יךָyour prophetsNoun
428 [e]’êl-leh;אֵ֑לֶּהthesePro
3068 [e]Yah-weh,וַֽיהוָ֔הthe LORDNoun
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֥רhas spokenVerb
5921 [e]‘ā-le-ḵāעָלֶ֖יךָconcerningPrep
7451 [e]rā-‘āh.רָעָֽה׃evilAdj
Hebrew Texts
מלכים א 22:23 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְעַתָּ֗ה הִנֵּ֨ה נָתַ֤ן יְהוָה֙ ר֣וּחַ שֶׁ֔קֶר בְּפִ֖י כָּל־נְבִיאֶ֣יךָ אֵ֑לֶּה וַֽיהוָ֔ה דִּבֶּ֥ר עָלֶ֖יךָ רָעָֽה׃

מלכים א 22:23 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה הנה נתן יהוה רוח שקר בפי כל־נביאיך אלה ויהוה דבר עליך רעה׃

Links
1 Kings 22:231 Kings 22:23 Text Analysis1 Kings 22:23 Interlinear1 Kings 22:23 Multilingual1 Kings 22:23 TSK1 Kings 22:23 Cross References1 Kings 22:23 Bible Hub1 Kings 22:23 Biblia Paralela1 Kings 22:23 Chinese Bible1 Kings 22:23 French Bible1 Kings 22:23 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:22
Top of Page
Top of Page