1 Kings 22:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4428 [e]ū-me-leḵוּמֶ֣לֶךְand the kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֡לof IsraelNoun
3092 [e]wî-hō-wō-šā-p̄āṭוִֽיהוֹשָׁפָ֣טJehoshaphatNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־the kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֡הof JudahNoun
3427 [e]yō-šə-ḇîmיֹשְׁבִים֩satVerb
376 [e]’îšאִ֨ישׁeachNoun
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-’ōwכִּסְא֜וֹhis throneNoun
3847 [e]mə-lub-bā-šîmמְלֻבָּשִׁ֤יםhaving put onVerb
899 [e]bə-ḡā-ḏîmבְּגָדִים֙in [their] robesNoun
1637 [e]bə-ḡō-ren,בְּגֹ֔רֶןat the threshingNoun
6607 [e]pe-ṯaḥפֶּ֖תַחin the entranceNoun
8179 [e]ša-‘arשַׁ֣עַרof the gateNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn;שֹׁמְר֑וֹןof SamariaNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָ֨ל־and allNoun
5030 [e]han-nə-ḇî-’îm,הַנְּבִיאִ֔יםthe prophetsNoun
5012 [e]miṯ-nab-bə-’îmמִֽתְנַבְּאִ֖יםprophesiedVerb
6440 [e]lip̄-nê-hem.לִפְנֵיהֶֽם׃beforeNoun
Hebrew Texts
מלכים א 22:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֡ל וִֽיהֹושָׁפָ֣ט מֶֽלֶךְ־יְהוּדָ֡ה יֹשְׁבִים֩ אִ֨ישׁ עַל־כִּסְאֹ֜ו מְלֻבָּשִׁ֤ים בְּגָדִים֙ בְּגֹ֔רֶן פֶּ֖תַח שַׁ֣עַר שֹׁמְרֹ֑ון וְכָ֨ל־הַנְּבִיאִ֔ים מִֽתְנַבְּאִ֖ים לִפְנֵיהֶֽם׃

מלכים א 22:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומלך ישראל ויהושפט מלך־יהודה ישבים איש על־כסאו מלבשים בגדים בגרן פתח שער שמרון וכל־הנביאים מתנבאים לפניהם׃

Links
1 Kings 22:101 Kings 22:10 Text Analysis1 Kings 22:10 Interlinear1 Kings 22:10 Multilingual1 Kings 22:10 TSK1 Kings 22:10 Cross References1 Kings 22:10 Bible Hub1 Kings 22:10 Biblia Paralela1 Kings 22:10 Chinese Bible1 Kings 22:10 French Bible1 Kings 22:10 German Bible

Bible Hub
1 Kings 22:9
Top of Page
Top of Page