1 Kings 20:42
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרAnd he saidVerb
413 [e]’ê-lāw,אֵלָ֗יוunto himPrep
3541 [e]kōhכֹּ֚הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֣רsaysVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֛עַןBecausePrep
7971 [e]šil-laḥ-tāשִׁלַּ֥חְתָּyou have let goVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]’îš-אִישׁ־a manNoun
2764 [e]ḥer-mîחֶרְמִ֖יwhom I appointed to utter destructionNoun
3027 [e]mî-yāḏ;מִיָּ֑ד[your] out of handNoun
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הand shall goVerb
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֙therefore your lifeNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתforNoun
5315 [e]nap̄-šōw,נַפְשׁ֔וֹhis lifeNoun
5971 [e]wə-‘am-mə-ḵāוְעַמְּךָ֖and your peopleNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֥חַתforNoun
5971 [e]‘am-mōw.עַמּֽוֹ׃his peopleNoun
Hebrew Texts
מלכים א 20:42 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֵלָ֗יו כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה יַ֛עַן שִׁלַּ֥חְתָּ אֶת־אִישׁ־חֶרְמִ֖י מִיָּ֑ד וְהָיְתָ֤ה נַפְשְׁךָ֙ תַּ֣חַת נַפְשֹׁ֔ו וְעַמְּךָ֖ תַּ֥חַת עַמֹּֽו׃

מלכים א 20:42 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אליו כה אמר יהוה יען שלחת את־איש־חרמי מיד והיתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו׃

Links
1 Kings 20:421 Kings 20:42 Text Analysis1 Kings 20:42 Interlinear1 Kings 20:42 Multilingual1 Kings 20:42 TSK1 Kings 20:42 Cross References1 Kings 20:42 Bible Hub1 Kings 20:42 Biblia Paralela1 Kings 20:42 Chinese Bible1 Kings 20:42 French Bible1 Kings 20:42 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:41
Top of Page
Top of Page