1 Kings 20:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֤יAnd asVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֙לֶךְ֙the kingNoun
5674 [e]‘ō-ḇêr,עֹבֵ֔רpassed byVerb
1931 [e]wə-hūוְה֖וּאand hePro
6817 [e]ṣā-‘aqצָעַ֣קcriedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]ham-me-leḵ;הַמֶּ֑לֶךְthe kingNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֜אמֶרand he saidVerb
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֣ ׀your servantNoun
3318 [e]yā-ṣāיָצָ֣אwent outVerb
7130 [e]ḇə-qe-reḇ-בְקֶֽרֶב־into the middleNoun
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh,הַמִּלְחָמָ֗הof the battleNoun
2009 [e]wə-hin-nêh-וְהִנֵּֽה־and beholdPrt
376 [e]’îšאִ֨ישׁa manNoun
5493 [e]sārסָ֜רturned asideVerb
935 [e]way-yā-ḇêוַיָּבֵ֧אand broughtVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֣יuntoPrep
376 [e]’îš,אִ֗ישׁa manNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֙אמֶר֙and to me and saidVerb
8104 [e]šə-mōrשְׁמֹר֙KeepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
376 [e]hā-’îšהָאִ֣ישׁmanNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
518 [e]’im-אִם־ifConj
6485 [e]hip-pā-qêḏהִפָּקֵד֙if by any meansVerb
6485 [e]yip-pā-qêḏ,יִפָּקֵ֔דhe be missingVerb
1961 [e]wə-hā-yə-ṯāhוְהָיְתָ֤הThen shall beVerb
5315 [e]nap̄-šə-ḵāנַפְשְׁךָ֙your lifeNoun
8478 [e]ta-ḥaṯתַּ֣חַתforNoun
5315 [e]nap̄-šōw,נַפְשׁ֔וֹhis lifeNoun
176 [e]’ōwא֥וֹorConj
3603 [e]ḵik-kar-כִכַּר־a talentNoun
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֖סֶףof silverNoun
8254 [e]tiš-qō-wl.תִּשְׁקֽוֹל׃else you shall payVerb
Hebrew Texts
מלכים א 20:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֤י הַמֶּ֙לֶךְ֙ עֹבֵ֔ר וְה֖וּא צָעַ֣ק אֶל־הַמֶּ֑לֶךְ וַיֹּ֜אמֶר עַבְדְּךָ֣ ׀ יָצָ֣א בְקֶֽרֶב־הַמִּלְחָמָ֗ה וְהִנֵּֽה־אִ֨ישׁ סָ֜ר וַיָּבֵ֧א אֵלַ֣י אִ֗ישׁ וַיֹּ֙אמֶר֙ שְׁמֹר֙ אֶת־הָאִ֣ישׁ הַזֶּ֔ה אִם־הִפָּקֵד֙ יִפָּקֵ֔ד וְהָיְתָ֤ה נַפְשְׁךָ֙ תַּ֣חַת נַפְשֹׁ֔ו אֹ֥ו כִכַּר־כֶּ֖סֶף תִּשְׁקֹֽול׃

מלכים א 20:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי המלך עבר והוא צעק אל־המלך ויאמר עבדך ׀ יצא בקרב־המלחמה והנה־איש סר ויבא אלי איש ויאמר שמר את־האיש הזה אם־הפקד יפקד והיתה נפשך תחת נפשו או ככר־כסף תשקול׃

Links
1 Kings 20:391 Kings 20:39 Text Analysis1 Kings 20:39 Interlinear1 Kings 20:39 Multilingual1 Kings 20:39 TSK1 Kings 20:39 Cross References1 Kings 20:39 Bible Hub1 Kings 20:39 Biblia Paralela1 Kings 20:39 Chinese Bible1 Kings 20:39 French Bible1 Kings 20:39 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:38
Top of Page
Top of Page