1 Kings 20:32
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2296 [e]way-yaḥ-gə-rūוַיַּחְגְּרוּ֩so they girdedVerb
8242 [e]śaq-qîmשַׂקִּ֨יםsackclothNoun
4975 [e]bə-mā-ṯə-nê-hemבְּמָתְנֵיהֶ֜םon their loinsNoun
2256 [e]wa-ḥă-ḇā-lîmוַחֲבָלִ֣ים[put] and [put] ropesNoun
7218 [e]bə-rā-šê-hem,בְּרָאשֵׁיהֶ֗םon their headsNoun
935 [e]way-yā-ḇō-’ūוַיָּבֹ֙אוּ֙and cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לof IsraelNoun
559 [e]way-yō-mə-rū,וַיֹּ֣אמְר֔וּand saidVerb
5650 [e]‘aḇ-də-ḵāעַבְדְּךָ֧your servantNoun
  ḇen-בֶן־inPrep
1130 [e]hă-ḏaḏהֲדַ֛דBen-hadadNoun
559 [e]’ā-marאָמַ֖רsaidVerb
2421 [e]tə-ḥî-תְּחִֽי־liveVerb
4994 [e]נָ֣אI prayInj
5315 [e]nap̄-šî;נַפְשִׁ֑יlet meNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֛אמֶרAnd he saidVerb
5750 [e]ha-‘ō-w-ḏen-nūהַעוֹדֶ֥נּוּhe yetSubst
2416 [e]ḥayחַ֖יaliveAdj
251 [e]’ā-ḥîאָחִ֥יmy brotherNoun
1931 [e]hū.הֽוּא׃hePro
Hebrew Texts
מלכים א 20:32 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּחְגְּרוּ֩ שַׂקִּ֨ים בְּמָתְנֵיהֶ֜ם וַחֲבָלִ֣ים בְּרָאשֵׁיהֶ֗ם וַיָּבֹ֙אוּ֙ אֶל־מֶ֣לֶךְ יִשְׂרָאֵ֔ל וַיֹּ֣אמְר֔וּ עַבְדְּךָ֧ בֶן־הֲדַ֛ד אָמַ֖ר תְּחִֽי־נָ֣א נַפְשִׁ֑י וַיֹּ֛אמֶר הַעֹודֶ֥נּוּ חַ֖י אָחִ֥י הֽוּא׃

מלכים א 20:32 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחגרו שקים במתניהם וחבלים בראשיהם ויבאו אל־מלך ישראל ויאמרו עבדך בן־הדד אמר תחי־נא נפשי ויאמר העודנו חי אחי הוא׃

Links
1 Kings 20:321 Kings 20:32 Text Analysis1 Kings 20:32 Interlinear1 Kings 20:32 Multilingual1 Kings 20:32 TSK1 Kings 20:32 Cross References1 Kings 20:32 Bible Hub1 Kings 20:32 Biblia Paralela1 Kings 20:32 Chinese Bible1 Kings 20:32 French Bible1 Kings 20:32 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:31
Top of Page
Top of Page