1 Kings 20:29
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2583 [e]way-ya-ḥă-nūוַֽיַּחֲנ֧וּAnd they pitchedVerb
428 [e]’êl-lehאֵ֦לֶּהonePro
5227 [e]nō-ḵaḥנֹ֥כַחover againstAdv
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהthe otherPro
7651 [e]šiḇ-‘aṯשִׁבְעַ֣תsevenNoun
3117 [e]yā-mîm;יָמִ֑יםdaysNoun
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it wasVerb
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםdayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘î,הַשְּׁבִיעִ֗י[so] that in the seventhAdj
7126 [e]wat-tiq-raḇוַתִּקְרַב֙and was joinedVerb
4421 [e]ham-mil-ḥā-māh,הַמִּלְחָמָ֔הthe battleNoun
5221 [e]way-yak-kūוַיַּכּ֨וּand slewVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵֽי־the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֧לof IsraelNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
758 [e]’ă-rāmאֲרָ֛םof the SyriansNoun
3967 [e]mê-’āh-מֵאָה־a hundredNoun
505 [e]’e-lep̄אֶ֥לֶףthousandNoun
7273 [e]raḡ-lîרַגְלִ֖יfootmenAdj
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםdayNoun
259 [e]’e-ḥāḏ.אֶחָֽד׃in oneAdj
Hebrew Texts
מלכים א 20:29 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַֽיַּחֲנ֧וּ אֵ֦לֶּה נֹ֥כַח אֵ֖לֶּה שִׁבְעַ֣ת יָמִ֑ים וַיְהִ֣י ׀ בַּיֹּ֣ום הַשְּׁבִיעִ֗י וַתִּקְרַב֙ הַמִּלְחָמָ֔ה וַיַּכּ֨וּ בְנֵֽי־יִשְׂרָאֵ֧ל אֶת־אֲרָ֛ם מֵאָה־אֶ֥לֶף רַגְלִ֖י בְּיֹ֥ום אֶחָֽד׃

מלכים א 20:29 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויחנו אלה נכח אלה שבעת ימים ויהי ׀ ביום השביעי ותקרב המלחמה ויכו בני־ישראל את־ארם מאה־אלף רגלי ביום אחד׃

Links
1 Kings 20:291 Kings 20:29 Text Analysis1 Kings 20:29 Interlinear1 Kings 20:29 Multilingual1 Kings 20:29 TSK1 Kings 20:29 Cross References1 Kings 20:29 Bible Hub1 Kings 20:29 Biblia Paralela1 Kings 20:29 Chinese Bible1 Kings 20:29 French Bible1 Kings 20:29 German Bible

Bible Hub
1 Kings 20:28
Top of Page
Top of Page