1 Kings 19:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]way-yā-šāḇוַיָּ֨שָׁבAnd he returned backVerb
310 [e]mê-’a-ḥă-rāwמֵאַחֲרָ֜יוfrom following himAdv
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֣חand tookVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6776 [e]ṣe-meḏצֶ֧מֶדa yokeNoun
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָ֣רof oxenNoun
2076 [e]way-yiz-bā-ḥê-hū,וַיִּזְבָּחֵ֗הוּand slewVerb
3627 [e]ū-ḇiḵ-lîוּבִכְלִ֤יand with the instrumentsNoun
1241 [e]hab-bā-qārהַבָּקָר֙of the oxen themNoun
1310 [e]biš-šə-lāmבִּשְּׁלָ֣םand boiledVerb
1320 [e]hab-bā-śār,הַבָּשָׂ֔רtheir fleshNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֥ןand gaveVerb
5971 [e]lā-‘āmלָעָ֖םto the peopleNoun
398 [e]way-yō-ḵê-lū;וַיֹּאכֵ֑לוּand they did eatVerb
6965 [e]way-yā-qām,וַיָּ֗קָםand Then he aroseVerb
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֛לֶךְand wentVerb
310 [e]’a-ḥă-rêאַחֲרֵ֥יafterAdv
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֖הוּElijahNoun
8334 [e]way-šā-rə-ṯê-hū.וַיְשָׁרְתֵֽהוּ׃and ministeredVerb
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 19:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּ֨שָׁב מֵאַחֲרָ֜יו וַיִּקַּ֣ח אֶת־צֶ֧מֶד הַבָּקָ֣ר וַיִּזְבָּחֵ֗הוּ וּבִכְלִ֤י הַבָּקָר֙ בִּשְּׁלָ֣ם הַבָּשָׂ֔ר וַיִּתֵּ֥ן לָעָ֖ם וַיֹּאכֵ֑לוּ וַיָּ֗קָם וַיֵּ֛לֶךְ אַחֲרֵ֥י אֵלִיָּ֖הוּ וַיְשָׁרְתֵֽהוּ׃ פ

מלכים א 19:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישב מאחריו ויקח את־צמד הבקר ויזבחהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו׃ פ

Links
1 Kings 19:211 Kings 19:21 Text Analysis1 Kings 19:21 Interlinear1 Kings 19:21 Multilingual1 Kings 19:21 TSK1 Kings 19:21 Cross References1 Kings 19:21 Bible Hub1 Kings 19:21 Biblia Paralela1 Kings 19:21 Chinese Bible1 Kings 19:21 French Bible1 Kings 19:21 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:20
Top of Page
Top of Page