1 Kings 18:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
4390 [e]mil-’ūמִלְא֨וּFillVerb
702 [e]’ar-bā-‘āhאַרְבָּעָ֤הfourNoun
3537 [e]ḵad-dîmכַדִּים֙pitchersNoun
4325 [e]ma-yim,מַ֔יִםwith waterNoun
3332 [e]wə-yiṣ-qūוְיִֽצְק֥וּand pourVerb
5921 [e]‘al-עַל־on [it]Prep
5930 [e]hā-‘ō-lāhהָעֹלָ֖הon the burntNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and onPrep
6086 [e]hā-‘ê-ṣîm;הָעֵצִ֑יםon the woodNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֤אמֶרAnd he said [it]Verb
8138 [e]šə-nūשְׁנוּ֙Do the second timeVerb
8138 [e]way-yiš-nū,וַיִּשְׁנ֔וּAnd [it] And they did the second timeVerb
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֥אמֶרand he said [it]Verb
8027 [e]šal-lê-šūשַׁלֵּ֖שׁוּDo the third time [it]Verb
8027 [e]way-šal-lê-šū.וַיְשַׁלֵּֽשׁוּ׃And they did the third timeVerb
Hebrew Texts
מלכים א 18:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר מִלְא֨וּ אַרְבָּעָ֤ה כַדִּים֙ מַ֔יִם וְיִֽצְק֥וּ עַל־הָעֹלָ֖ה וְעַל־הָעֵצִ֑ים וַיֹּ֤אמֶר שְׁנוּ֙ וַיִּשְׁנ֔וּ וַיֹּ֥אמֶר שַׁלֵּ֖שׁוּ וַיְשַׁלֵּֽשׁוּ׃

מלכים א 18:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר מלאו ארבעה כדים מים ויצקו על־העלה ועל־העצים ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו׃

Links
1 Kings 18:341 Kings 18:34 Text Analysis1 Kings 18:34 Interlinear1 Kings 18:34 Multilingual1 Kings 18:34 TSK1 Kings 18:34 Cross References1 Kings 18:34 Bible Hub1 Kings 18:34 Biblia Paralela1 Kings 18:34 Chinese Bible1 Kings 18:34 French Bible1 Kings 18:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:33
Top of Page
Top of Page