1 Kings 16:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּ֤בso sleptVerb
1201 [e]ba‘-šāבַּעְשָׁא֙BaashaNoun
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
6912 [e]way-yiq-qā-ḇêrוַיִּקָּבֵ֖רand was buriedVerb
8656 [e]bə-ṯir-ṣāh;בְּתִרְצָ֑הin TirzahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
425 [e]’ê-lāhאֵלָ֥הElahNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׁכַּ֤ב בַּעְשָׁא֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּקָּבֵ֖ר בְּתִרְצָ֑ה וַיִּמְלֹ֛ךְ אֵלָ֥ה בְנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃

מלכים א 16:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישכב בעשא עם־אבתיו ויקבר בתרצה וימלך אלה בנו תחתיו׃

Links
1 Kings 16:61 Kings 16:6 Text Analysis1 Kings 16:6 Interlinear1 Kings 16:6 Multilingual1 Kings 16:6 TSK1 Kings 16:6 Cross References1 Kings 16:6 Bible Hub1 Kings 16:6 Biblia Paralela1 Kings 16:6 Chinese Bible1 Kings 16:6 French Bible1 Kings 16:6 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:5
Top of Page
Top of Page