1 Kings 16:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4191 [e]ham-mêṯהַמֵּ֤תwho diesVerb
1201 [e]lə-ḇa‘-šāלְבַעְשָׁא֙of BaashaNoun
5892 [e]bā-‘îr,בָּעִ֔ירin the cityNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹֽאכְל֖וּshall eatVerb
3611 [e]hak-kə-lā-ḇîm;הַכְּלָבִ֑יםthe dogsNoun
4191 [e]wə-ham-mêṯוְהַמֵּ֥תand him who diesVerb
  lōwלוֹ֙toPrep
7704 [e]baś-śā-ḏeh,בַּשָּׂדֶ֔הin the fieldNoun
398 [e]yō-ḵə-lūיֹאכְל֖וּshall eatVerb
5775 [e]‘ō-wp̄ע֥וֹףthe birdsNoun
8064 [e]haš-šā-mā-yim.הַשָּׁמָֽיִם׃of the airNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
הַמֵּ֤ת לְבַעְשָׁא֙ בָּעִ֔יר יֹֽאכְל֖וּ הַכְּלָבִ֑ים וְהַמֵּ֥ת לֹו֙ בַּשָּׂדֶ֔ה יֹאכְל֖וּ עֹ֥וף הַשָּׁמָֽיִם׃

מלכים א 16:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
המת לבעשא בעיר יאכלו הכלבים והמת לו בשדה יאכלו עוף השמים׃

Links
1 Kings 16:41 Kings 16:4 Text Analysis1 Kings 16:4 Interlinear1 Kings 16:4 Multilingual1 Kings 16:4 TSK1 Kings 16:4 Cross References1 Kings 16:4 Bible Hub1 Kings 16:4 Biblia Paralela1 Kings 16:4 Chinese Bible1 Kings 16:4 French Bible1 Kings 16:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:3
Top of Page
Top of Page