1 Kings 16:26
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]way-yê-leḵ,וַיֵּ֗לֶךְFor he walkedVerb
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־in allNoun
1870 [e]de-reḵדֶּ֙רֶךְ֙the wayNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘āmיָרָבְעָ֣םof JeroboamNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5028 [e]nə-ḇāṭ,נְבָ֔טof NebatNoun
  [ū-ḇə-ḥaṭ-ṭō-ṯāw[וּבְחַטֹּאתָיו -  
  ḵ]כ] -  
2403 [e](ū-ḇə-ḥaṭ-ṭā-ṯōw,(וּבְחַטָּאתֹ֔וin his sinNoun
  q)ק) -  
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רwith whichPrt
2398 [e]he-ḥĕ-ṭîהֶחֱטִ֖יאto sinVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לof IsraelNoun
3707 [e]lə-haḵ-‘îs,לְהַכְעִ֗יסto provokeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֛הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֥יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לof IsraelNoun
1892 [e]bə-haḇ-lê-hemבְּהַבְלֵיהֶֽם׃with their idolsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 16:26 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּ֗לֶךְ בְּכָל־דֶּ֙רֶךְ֙ יָרָבְעָ֣ם בֶּן־נְבָ֔ט [וּבְחַטֹּאתָיו כ] (וּבְחַטָּאתֹ֔ו ק) אֲשֶׁ֥ר הֶחֱטִ֖יא אֶת־יִשְׂרָאֵ֑ל לְהַכְעִ֗יס אֶת־יְהוָ֛ה אֱלֹהֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל בְּהַבְלֵיהֶֽם ׃

מלכים א 16:26 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וילך בכל־דרך ירבעם בן־נבט [ובחטאתיו כ] (ובחטאתו ק) אשר החטיא את־ישראל להכעיס את־יהוה אלהי ישראל בהבליהם ׃

Links
1 Kings 16:261 Kings 16:26 Text Analysis1 Kings 16:26 Interlinear1 Kings 16:26 Multilingual1 Kings 16:26 TSK1 Kings 16:26 Cross References1 Kings 16:26 Bible Hub1 Kings 16:26 Biblia Paralela1 Kings 16:26 Chinese Bible1 Kings 16:26 French Bible1 Kings 16:26 German Bible

Bible Hub
1 Kings 16:25
Top of Page
Top of Page