1 Kings 15:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5070 [e]wə-nā-ḏāḇוְנָדָ֣בAnd NadabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֗םof JeroboamNoun
4427 [e]mā-laḵמָלַךְ֙began to reignVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לIsraelNoun
8141 [e]biš-naṯבִּשְׁנַ֣תin the yearNoun
8147 [e]šə-ta-yim,שְׁתַּ֔יִםsecondNoun
609 [e]lə-’ā-sāלְאָסָ֖אof AsaNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֥ךְand reignedVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
8141 [e]šə-nā-ṯā-yim.שְׁנָתָֽיִם׃yearsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 15:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְנָדָ֣ב בֶּן־יָרָבְעָ֗ם מָלַךְ֙ עַל־יִשְׂרָאֵ֔ל בִּשְׁנַ֣ת שְׁתַּ֔יִם לְאָסָ֖א מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַיִּמְלֹ֥ךְ עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל שְׁנָתָֽיִם׃

מלכים א 15:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ונדב בן־ירבעם מלך על־ישראל בשנת שתים לאסא מלך יהודה וימלך על־ישראל שנתים׃

Links
1 Kings 15:251 Kings 15:25 Text Analysis1 Kings 15:25 Interlinear1 Kings 15:25 Multilingual1 Kings 15:25 TSK1 Kings 15:25 Cross References1 Kings 15:25 Bible Hub1 Kings 15:25 Biblia Paralela1 Kings 15:25 Chinese Bible1 Kings 15:25 French Bible1 Kings 15:25 German Bible

Bible Hub
1 Kings 15:24
Top of Page
Top of Page