1 Kings 14:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]way-ya-‘aśוַיַּ֧עַשׂAnd didVerb
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֛הJudahNoun
7451 [e]hā-ra‘הָרַ֖עevilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nêבְּעֵינֵ֣יin the sightNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑הof the LORDNoun
7065 [e]way-qan-’ūוַיְקַנְא֣וּand they provoked him to jealousyVerb
853 [e]’ō-ṯōw,אֹת֗וֹ - Acc
3605 [e]mik-kōlמִכֹּל֙above allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6213 [e]‘ā-śūעָשׂ֣וּhad doneVerb
1 [e]’ă-ḇō-ṯām,אֲבֹתָ֔םtheir fathersNoun
2403 [e]bə-ḥaṭ-ṭō-ṯāmבְּחַטֹּאתָ֖םwith the sinsNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
2398 [e]ḥā-ṭā-’ū.חָטָֽאוּ׃they had committedVerb
Hebrew Texts
מלכים א 14:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֧עַשׂ יְהוּדָ֛ה הָרַ֖ע בְּעֵינֵ֣י יְהוָ֑ה וַיְקַנְא֣וּ אֹתֹ֗ו מִכֹּל֙ אֲשֶׁ֣ר עָשׂ֣וּ אֲבֹתָ֔ם בְּחַטֹּאתָ֖ם אֲשֶׁ֥ר חָטָֽאוּ׃

מלכים א 14:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויעש יהודה הרע בעיני יהוה ויקנאו אתו מכל אשר עשו אבתם בחטאתם אשר חטאו׃

Links
1 Kings 14:221 Kings 14:22 Text Analysis1 Kings 14:22 Interlinear1 Kings 14:22 Multilingual1 Kings 14:22 TSK1 Kings 14:22 Cross References1 Kings 14:22 Bible Hub1 Kings 14:22 Biblia Paralela1 Kings 14:22 Chinese Bible1 Kings 14:22 French Bible1 Kings 14:22 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:21
Top of Page
Top of Page