1 Kings 14:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3117 [e]wə-hay-yā-mîmוְהַיָּמִים֙And the daysNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
4427 [e]mā-laḵמָלַ֣ךְreignedVerb
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םJeroboamNoun
6242 [e]‘eś-rîmעֶשְׂרִ֥יםtwentyNoun
8147 [e]ū-šə-ta-yimוּשְׁתַּ֖יִם[were] and twoNoun
8141 [e]šā-nāh;שָׁנָ֑הyearsNoun
7901 [e]way-yiš-kaḇוַיִּשְׁכַּב֙and he sleptVerb
5973 [e]‘im-עִם־withPrep
1 [e]’ă-ḇō-ṯāw,אֲבֹתָ֔יוhis fathersNoun
4427 [e]way-yim-lōḵוַיִּמְלֹ֛ךְand reignedVerb
5070 [e]nā-ḏāḇנָדָ֥בNadabNoun
1121 [e]bə-nōwבְּנ֖וֹhis sonNoun
8478 [e]taḥ-tāw.תַּחְתָּֽיו׃in his placeNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 14:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַיָּמִים֙ אֲשֶׁ֣ר מָלַ֣ךְ יָרָבְעָ֔ם עֶשְׂרִ֥ים וּשְׁתַּ֖יִם שָׁנָ֑ה וַיִּשְׁכַּב֙ עִם־אֲבֹתָ֔יו וַיִּמְלֹ֛ךְ נָדָ֥ב בְּנֹ֖ו תַּחְתָּֽיו׃ פ

מלכים א 14:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והימים אשר מלך ירבעם עשרים ושתים שנה וישכב עם־אבתיו וימלך נדב בנו תחתיו׃ פ

Links
1 Kings 14:201 Kings 14:20 Text Analysis1 Kings 14:20 Interlinear1 Kings 14:20 Multilingual1 Kings 14:20 TSK1 Kings 14:20 Cross References1 Kings 14:20 Bible Hub1 Kings 14:20 Biblia Paralela1 Kings 14:20 Chinese Bible1 Kings 14:20 French Bible1 Kings 14:20 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:19
Top of Page
Top of Page