1 Kings 13:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֙and becameVerb
1697 [e]bad-dā-ḇārבַּדָּבָ֣רthingNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
2403 [e]lə-ḥaṭ-ṭaṯלְחַטַּ֖אתsinNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתto the houseNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām;יָרָבְעָ֑םof Jeroboam [it]Noun
3582 [e]ū-lə-haḵ-ḥîḏוּלְהַכְחִיד֙even to cut offVerb
8045 [e]ū-lə-haš-mîḏ,וּלְהַשְׁמִ֔ידand to destroyVerb
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֖לfrom off [it]Prep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֥יthe faceNoun
127 [e]hā-’ă-ḏā-māh.הָאֲדָמָֽה׃of the earthNoun
  פ -  
Hebrew Texts
מלכים א 13:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֙ בַּדָּבָ֣ר הַזֶּ֔ה לְחַטַּ֖את בֵּ֣ית יָרָבְעָ֑ם וּלְהַכְחִיד֙ וּלְהַשְׁמִ֔יד מֵעַ֖ל פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃ פ

מלכים א 13:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי בדבר הזה לחטאת בית ירבעם ולהכחיד ולהשמיד מעל פני האדמה׃ פ

Links
1 Kings 13:341 Kings 13:34 Text Analysis1 Kings 13:34 Interlinear1 Kings 13:34 Multilingual1 Kings 13:34 TSK1 Kings 13:34 Cross References1 Kings 13:34 Bible Hub1 Kings 13:34 Biblia Paralela1 Kings 13:34 Chinese Bible1 Kings 13:34 French Bible1 Kings 13:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 13:33
Top of Page
Top of Page