1 Kings 12:27
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
518 [e]’im-אִֽם־IfConj
5927 [e]ya-‘ă-lehיַעֲלֶ֣ה ׀go upVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םpeopleNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֗הthisPro
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֨וֹתto doVerb
2077 [e]zə-ḇā-ḥîmזְבָחִ֤יםsacrificeNoun
1004 [e]bə-ḇêṯ-בְּבֵית־in the houseNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim,בִּיר֣וּשָׁלִַ֔םat JerusalemNoun
7725 [e]wə-šāḇוְ֠שָׁבThen shall turn againVerb
3820 [e]lêḇלֵ֣בthe heartNoun
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֤םpeopleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֙of thisPro
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
113 [e]’ă-ḏō-nê-hem,אֲדֹ֣נֵיהֶ֔םtheir lordNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֖ם[even] RehoboamNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְkingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh;יְהוּדָ֑הof JudahNoun
2026 [e]wa-hă-rā-ḡu-nîוַהֲרָגֻ֕נִיand they shall kill meVerb
7725 [e]wə-šā-ḇūוְשָׁ֖בוּand go againVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘āmרְחַבְעָ֥םRehoboamNoun
4428 [e]me-leḵ-מֶֽלֶךְ־kingNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃of JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:27 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אִֽם־יַעֲלֶ֣ה ׀ הָעָ֣ם הַזֶּ֗ה לַעֲשֹׂ֨ות זְבָחִ֤ים בְּבֵית־יְהוָה֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְ֠שָׁב לֵ֣ב הָעָ֤ם הַזֶּה֙ אֶל־אֲדֹ֣נֵיהֶ֔ם אֶל־רְחַבְעָ֖ם מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֑ה וַהֲרָגֻ֕נִי וְשָׁ֖בוּ אֶל־רְחַבְעָ֥ם מֶֽלֶךְ־יְהוּדָֽה׃

מלכים א 12:27 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אם־יעלה ׀ העם הזה לעשות זבחים בבית־יהוה בירושלם ושב לב העם הזה אל־אדניהם אל־רחבעם מלך יהודה והרגני ושבו אל־רחבעם מלך־יהודה׃

Links
1 Kings 12:271 Kings 12:27 Text Analysis1 Kings 12:27 Interlinear1 Kings 12:27 Multilingual1 Kings 12:27 TSK1 Kings 12:27 Cross References1 Kings 12:27 Bible Hub1 Kings 12:27 Biblia Paralela1 Kings 12:27 Chinese Bible1 Kings 12:27 French Bible1 Kings 12:27 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:26
Top of Page
Top of Page