1 Kings 1:35
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5927 [e]wa-‘ă-lî-ṯemוַעֲלִיתֶ֣םThen you shall come upVerb
310 [e]’a-ḥă-rāw,אַחֲרָ֗יוafter himAdv
935 [e]ū-ḇāוּבָא֙who he may comeVerb
3427 [e]wə-yā-šaḇוְיָשַׁ֣בand sitVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-’î,כִּסְאִ֔יmy throneNoun
1931 [e]wə-hūוְה֥וּאfor hePro
4427 [e]yim-lōḵיִמְלֹ֖ךְshall be kingVerb
8478 [e]taḥ-tāy;תַּחְתָּ֑יin my steadNoun
854 [e]wə-’ō-ṯōwוְאֹת֤וֹandPrep
6680 [e]ṣiw-wî-ṯîצִוִּ֙יתִי֙I have appointed himVerb
1961 [e]lih-yō-wṯלִֽהְי֣וֹתto beVerb
5057 [e]nā-ḡîḏ,נָגִ֔ידrulerNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לIsraelNoun
5921 [e]wə-‘al-וְעַל־and overPrep
3063 [e]yə-hū-ḏāh.יְהוּדָֽה׃JudahNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:35 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַעֲלִיתֶ֣ם אַחֲרָ֗יו וּבָא֙ וְיָשַׁ֣ב עַל־כִּסְאִ֔י וְה֥וּא יִמְלֹ֖ךְ תַּחְתָּ֑י וְאֹתֹ֤ו צִוִּ֙יתִי֙ לִֽהְיֹ֣ות נָגִ֔יד עַל־יִשְׂרָאֵ֖ל וְעַל־יְהוּדָֽה׃

מלכים א 1:35 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועליתם אחריו ובא וישב על־כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על־ישראל ועל־יהודה׃

Links
1 Kings 1:351 Kings 1:35 Text Analysis1 Kings 1:35 Interlinear1 Kings 1:35 Multilingual1 Kings 1:35 TSK1 Kings 1:35 Cross References1 Kings 1:35 Bible Hub1 Kings 1:35 Biblia Paralela1 Kings 1:35 Chinese Bible1 Kings 1:35 French Bible1 Kings 1:35 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:34
Top of Page
Top of Page