1 Kings 1:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֡יeveningConj
834 [e]ka-’ă-šerכַּאֲשֶׁר֩asPrt
7650 [e]niš-ba‘-tîנִשְׁבַּ֨עְתִּיI sworeVerb
  lāḵלָ֜ךְto youPrep
3068 [e]Yah-wehבַּיהוָ֨הby the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֤יGodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־AssuredlyConj
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֤הSolomonNoun
1121 [e]ḇə-nêḵבְנֵךְ֙your sonNoun
4427 [e]yim-lōḵיִמְלֹ֣ךְshall reignVerb
310 [e]’a-ḥă-ray,אַחֲרַ֔יafter meAdv
1931 [e]wə-hūוְה֛וּאand hePro
3427 [e]yê-šêḇיֵשֵׁ֥בshall sitVerb
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-’îכִּסְאִ֖יmy throneNoun
8478 [e]taḥ-tāy;תַּחְתָּ֑יin my steadNoun
3588 [e]כִּ֛יeveningConj
3651 [e]kênכֵּ֥ןsoAdj
6213 [e]’e-‘ĕ-śehאֶעֱשֶׂ֖הwill I certainly doVerb
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֥וֹםdayNoun
2088 [e]haz-zeh.הַזֶּֽה׃thisPro
Hebrew Texts
מלכים א 1:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֡י כַּאֲשֶׁר֩ נִשְׁבַּ֨עְתִּי לָ֜ךְ בַּיהוָ֨ה אֱלֹהֵ֤י יִשְׂרָאֵל֙ לֵאמֹ֔ר כִּֽי־שְׁלֹמֹ֤ה בְנֵךְ֙ יִמְלֹ֣ךְ אַחֲרַ֔י וְה֛וּא יֵשֵׁ֥ב עַל־כִּסְאִ֖י תַּחְתָּ֑י כִּ֛י כֵּ֥ן אֶעֱשֶׂ֖ה הַיֹּ֥ום הַזֶּֽה׃

מלכים א 1:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי־שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה׃

Links
1 Kings 1:301 Kings 1:30 Text Analysis1 Kings 1:30 Interlinear1 Kings 1:30 Multilingual1 Kings 1:30 TSK1 Kings 1:30 Cross References1 Kings 1:30 Bible Hub1 Kings 1:30 Biblia Paralela1 Kings 1:30 Chinese Bible1 Kings 1:30 French Bible1 Kings 1:30 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:29
Top of Page
Top of Page