1 Chronicles 3:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇen-וּבֶן־and sonNoun
8010 [e]šə-lō-mōhשְׁלֹמֹ֖הof SolomonNoun
7346 [e]rə-ḥaḇ-‘ām;רְחַבְעָ֑ם[was] RehoboamNoun
29 [e]’ă-ḇî-yāhאֲבִיָּ֥הAbiaNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֛וֹhis sonNoun
609 [e]’ā-sāאָסָ֥אAsaNoun
1121 [e]ḇə-nōwבְנ֖וֹhis sonNoun
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֥טJehoshaphatNoun
1121 [e]bə-nōw.בְּנֽוֹ׃his sonNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 3:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבֶן־שְׁלֹמֹ֖ה רְחַבְעָ֑ם אֲבִיָּ֥ה בְנֹ֛ו אָסָ֥א בְנֹ֖ו יְהֹושָׁפָ֥ט בְּנֹֽו׃

דברי הימים א 3:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובן־שלמה רחבעם אביה בנו אסא בנו יהושפט בנו׃

Links
1 Chronicles 3:101 Chronicles 3:10 Text Analysis1 Chronicles 3:10 Interlinear1 Chronicles 3:10 Multilingual1 Chronicles 3:10 TSK1 Chronicles 3:10 Cross References1 Chronicles 3:10 Bible Hub1 Chronicles 3:10 Biblia Paralela1 Chronicles 3:10 Chinese Bible1 Chronicles 3:10 French Bible1 Chronicles 3:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 3:9
Top of Page
Top of Page