1 Chronicles 28:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
977 [e]way-yiḇ-ḥarוַיִּבְחַ֡רand choseVerb
3069 [e]Yah-wehיְהוָ֣הThe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵי֩GodNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֨לof IsraelNoun
  בִּ֜יin mePrep
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֣לbefore allNoun
1004 [e]bêṯ-בֵּית־the houseNoun
1 [e]’ā-ḇî,אָבִ֗יof my fatherNoun
1961 [e]lih-yō-wṯלִהְי֨וֹתto beVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֤לֶךְto be kingNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙IsraelNoun
5769 [e]lə-‘ō-w-lām,לְעוֹלָ֔םforeverNoun
3588 [e]כִּ֤יforConj
3063 [e]ḇî-hū-ḏāhבִֽיהוּדָה֙JudahNoun
977 [e]bā-ḥarבָּחַ֣רFor He has chosenVerb
5057 [e]lə-nā-ḡîḏ,לְנָגִ֔ידto be a leaderNoun
1004 [e]ū-ḇə-ḇêṯוּבְבֵ֥יתand of the houseNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāhיְהוּדָ֖הof JudahNoun
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתthe houseNoun
1 [e]’ā-ḇî;אָבִ֑יof my fatherNoun
1121 [e]ū-ḇiḇ-nêוּבִבְנֵ֣יand among the sonsNoun
1 [e]’ā-ḇî,אָבִ֔יof my fatherNoun
  בִּ֣יinPrep
7521 [e]rā-ṣāh,רָצָ֔הhe likedVerb
4427 [e]lə-ham-lîḵלְהַמְלִ֖יךְin me to makeVerb
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃IsraelNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 28:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּבְחַ֡ר יְהוָ֣ה אֱלֹהֵי֩ יִשְׂרָאֵ֨ל בִּ֜י מִכֹּ֣ל בֵּית־אָבִ֗י לִהְיֹ֨ות לְמֶ֤לֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל֙ לְעֹולָ֔ם כִּ֤י בִֽיהוּדָה֙ בָּחַ֣ר לְנָגִ֔יד וּבְבֵ֥ית יְהוּדָ֖ה בֵּ֣ית אָבִ֑י וּבִבְנֵ֣י אָבִ֔י בִּ֣י רָצָ֔ה לְהַמְלִ֖יךְ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃

דברי הימים א 28:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית־אבי להיות למלך על־ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על־כל־ישראל׃

Links
1 Chronicles 28:41 Chronicles 28:4 Text Analysis1 Chronicles 28:4 Interlinear1 Chronicles 28:4 Multilingual1 Chronicles 28:4 TSK1 Chronicles 28:4 Cross References1 Chronicles 28:4 Bible Hub1 Chronicles 28:4 Biblia Paralela1 Chronicles 28:4 Chinese Bible1 Chronicles 28:4 French Bible1 Chronicles 28:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 28:3
Top of Page
Top of Page