1 Chronicles 26:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2621 [e]ū-lə-ḥō-sāhוּלְחֹסָ֥הAlso HosahNoun
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1121 [e]bə-nê-בְּנֵי־the childrenNoun
4847 [e]mə-rā-rîמְרָרִ֖יof MerariNoun
1121 [e]bā-nîm;בָּנִ֑יםhad sonsNoun
8113 [e]šim-rîשִׁמְרִ֤יSimriNoun
7218 [e]hā-rōšהָרֹאשׁ֙the chiefNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]lō-לֹא־notAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֣הdo he wasVerb
1060 [e]ḇə-ḵō-wr,בְכ֔וֹר[yough] the firstbornNoun
7760 [e]way-śî-mê-hūוַיְשִׂימֵ֥הוּand madeVerb
1 [e]’ā-ḇî-hūאָבִ֖יהוּyet his father himNoun
7218 [e]lə-rōš.לְרֹֽאשׁ׃the chief ;Noun
Hebrew Texts
דברי הימים א 26:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּלְחֹסָ֥ה מִן־בְּנֵי־מְרָרִ֖י בָּנִ֑ים שִׁמְרִ֤י הָרֹאשׁ֙ כִּ֣י לֹא־הָיָ֣ה בְכֹ֔ור וַיְשִׂימֵ֥הוּ אָבִ֖יהוּ לְרֹֽאשׁ׃

דברי הימים א 26:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ולחסה מן־בני־מררי בנים שמרי הראש כי לא־היה בכור וישימהו אביהו לראש׃

Links
1 Chronicles 26:101 Chronicles 26:10 Text Analysis1 Chronicles 26:10 Interlinear1 Chronicles 26:10 Multilingual1 Chronicles 26:10 TSK1 Chronicles 26:10 Cross References1 Chronicles 26:10 Bible Hub1 Chronicles 26:10 Biblia Paralela1 Chronicles 26:10 Chinese Bible1 Chronicles 26:10 French Bible1 Chronicles 26:10 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 26:9
Top of Page
Top of Page